Ruta de navegació

Secretaría General

L'Estatut del Personal de les Corts Generals

La Secretaria General engloba els diferents serveis administratius i tècnics de la Cambra, exercits per funcionaris. El seu caràcter és professional. Sota la superior autoritat de la Mesa i del President, correspon a la Secretaria General oferir als òrgans parlamentaris i als Diputats suport per al desenvolupament de les seves tasques. Més concretament, presta el seu assessorament jurídic i tècnic a aquests òrgans, facilita diverses prestacions i organitza els mitjans materials i humans precisos perquè la Cambra pugui reunir-se i exercir les seves funcions. Està dirigida pel Secretari General, que és nomenat per la Mesa del Congrés a proposta del President entre els Lletrats de les Corts Generals amb més de cinc anys de serveis efectius. Les seves unitats bàsiques són, a més del mateix Secretari General, dues Secretaries Generals Adjuntes i les direccions següents: Relacions Institucionals; Comunicació; Assessoria Jurídica; Intervenció del Congrés dels Diputats; Assistència Tècnic-Parlamentària; Comissions; Estudis, Anàlisis i Publicacions; Documentació, Biblioteca i Arxiu; Relacions Internacionals; Pressupostos i Contractació; Recursos Humans i Govern Interior; Infraestructures i Instal·lacions i Centre de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions.

Estatut de Personal de les Corts Generals

• Estatut del personal de les Corts Generals, aprovat per acord de 27 de març de 2006 de les Meses del Congrés dels Diputats i del Senat en reunió conjunta
• Modificació de l'Estatut del Personal de les Corts Generals aprovada per acord de 16 de setembre de 2008 de les Meses del Congrés dels Diputats i del Senat en reunió conjunta
• Modificació de l'Estatut del Personal de les Corts Generals aprovada per acord de 21 de setembre de 2009 de les Meses del Congrés dels Diputats i del Senat en reunió conjunta
• Modificació de l'Estatut del Personal de les Corts Generals aprovada per acord de 10 de maig de 2016, adoptat per les Meses del Congrés dels Diputats i del Senat
• Conveni col·lectiu del personal laboral del Congrés
• Estatut del Personal de les Corts Generals. Text consolidat [enllaç extern al web del Senat]

Plantilles Orgàniques i normes d'organització

Normes d'organització

• Normes d'organització de la Secretaria General del Congrés dels Diputats, aprovades per la Mesa de la Cambra en la reunió del dia 4 de setembre de 2007
• Normes comunes per a l'elaboració de les plantilles orgàniques de les Secretaries Generals del Congrés i del Senat

Plantilla del Congrés dels Diputats

• Plantilla Orgànica de la Secretaria General del Congrés dels Diputats, aprovada per la Mesa de la Cambra en la reunió del dia 19 de juny de 2007
• Modificació, de 8 de juliol de 2014, de la plantilla orgànica de la Secretaria General del Congrés dels Diputats
• Modificació, de 14 de novembre de 2017, de la plantilla orgànica de la Secretaria General del Congrés dels Diputats

Plantilla dels Serveis Comuns de les Corts Generals

• Plantilla Orgànica dels Serveis Comuns de les Corts Generals, aprovada per les Meses del Congrés dels Diputats i del Senat en la reunió conjunta del dia 18 de juny de 2007

• Resolució de la Mesa del Congrés dels Diputats, de 14 de novembre de 2017, i de la Mesa del Senat, de 21 de novembre de 2017, per la qual es modifica la plantilla orgànica dels Serveis Comuns de les Corts Generals de la Secretaria Tècnica de la Junta Electoral Central

Organigrama

• Organigrama de la Secretaria General del Congrés dels Diputats i dels serveis comuns de les Corts Generals

Barems

• Barems per a la provisió de llocs de les plantilles orgàniques mitjançant el sistema de concurs. Resolució del Lletrat Major de les Corts Generals de 20 de setembre de 2013.
• Barems aplicables als concursos per a la provisió de llocs del personal laboral prevists en la plantilla orgànica de la Secretaria General. Resolució del Secretari General del Congrés dels Diputats, de 23 de juliol de 2014

Reglament del Fons de Prestacions Socials

• Reglament del Fons de Prestacions Socials dels Funcionaris de les Corts Generals, aprovat per acord de les Meses del Congrés dels Diputats i del Senat, adoptat en reunió conjunta de 18 de juliol de 1991
• Acord de les Meses del Congrés dels Diputats i del Senat, de 21 de juliol de 1998, pel qual es modifica el Reglament del Fons de Prestacions Socials dels Funcionaris de les Corts Generals
• Acord de les Meses del Congrés dels Diputats i del Senat, de 6 de març de 2001, pel qual es modifica el Reglament del Fons de Prestacions Socials dels Funcionaris de les Corts Generals
• Acord de les Meses del Congrés dels Diputats i del Senat, de 22 de setembre de 2003, pel qual es modifica el Reglament del Fons de Prestacions Socials dels Funcionaris de les Corts Generals
• Acord de les Meses del Congrés dels Diputats i del Senat, de 21 de setembre de 2006, pel qual es modifica el Reglament del Fons de Prestacions Socials dels Funcionaris de les Corts Generals
• Acord de les Meses del Congrés dels Diputats i del Senat, de 21 de setembre de 2009, pel qual es modifica el Reglament del Fons de Prestacions Socials dels Funcionaris de les Corts Generals

Horaris, permisos i llicències

• Circular sobre permisos i llicències. Resolució de 7/12/2003, de la Secretaria General del Congrés dels Diputats, per la qual es modifica la Circular de 29 de gener de 1991 sobre procediment a seguir en la tramitació de peticions de permisos
• Normes sobre jornada i horaris dels funcionaris de les Corts Generals. Acord d'11 de juliol de 1995, adoptat per les Meses del Congrés dels Diputats i del Senat en reunió conjunta.
• Acord de les Meses del Congrés dels Diputats i del Senat, adoptat en la seva reunió conjunta del dia 10 de juny de 2014, pel qual es modifiquen les normes sobre jornada i horaris dels funcionaris de les Corts Generals.

Altres normes

• Normes sobre compensacions i retribucions extraordinàries dels funcionaris de les Corts Generals, aprovades per les Meses del Congrés dels Diputats i del Senat en la reunió conjunta de 21 de setembre de 1992.
• Normes sobre composició i funcionament dels tribunals qualificadors de les proves selectives per a l'accés als Cossos de funcionaris de les Corts Generals, aprovades per les Meses del Congrés dels Diputats i del Senat

• Modificació de les Normes sobre composició i funcionament dels Tribunals qualificadors de les proves selectives per a l'accés als Cossos de funcionaris de les Corts Generals. Acord de les Meses del Congrés dels Diputats i del Senat