Camiño de navegación

Secretaría General

O Estatuto do Persoal das Cortes Xerais

A Secretaría Xeral engloba os distintos servizos administrativos e técnicos da Cámara, desempeñados por funcionarios. O seu carácter é profesional. Baixo a superior autoridade da Mesa e do presidente, corresponde á Secretaría Xeral ofrecer aos órganos parlamentarios e aos deputados apoio para o desenvolvemento das súas tarefas. Máis concretamente, presta o seu asesoramento xurídico e técnico a estes órganos, facilita distintas prestacións e organiza os medios materiais e humanos precisos para que a Cámara poida reunirse e exercer as súas funcións. Está dirixida polo secretario xeral, nomeado pola Mesa do Congreso a proposta do presidente entre os letrados das Cortes Xerais con máis de cinco anos de servizos efectivos. As súas unidades básicas son, ademais do propio secretario xeral, dúas Secretarías Xerais Adxuntas e as seguintes direccións: Relacións Institucionais; Comunicación; Asesoría Xurídica; Intervención do Congreso dos Deputados; Asistencia Técnico-Parlamentaria; Comisións; Estudos, Análise e Publicacións; Documentación, Biblioteca e Arquivo; Relacións Internacionais; Orzamentos e Contratación; Recursos Humanos e Goberno Interior; Infraestruturas e Instalacións e Centro de Tecnoloxías da Información e das Comunicacións.

Estatuto de Persoal das Cortes Xerais

• Estatuto do persoal das Cortes Xerais, aprobado por acordo de 27 de marzo de 2006 das Mesas do Congreso dos Deputados e do Senado en reunión conxunta
• Modificación do Estatuto do Persoal das Cortes Xerais aprobada por acordo de 16 de setembro de 2008 das Mesas do Congreso dos Deputados e do Senado en reunión conxunta
• Modificación do Estatuto do Persoal das Cortes Xerais aprobada por acordo de 21 de setembro de 2009 das Mesas do Congreso dos Deputados e do Senado en reunión conxunta
• Modificación do Estatuto do Persoal das Cortes Xerais aprobada por acordo de 10 de maio de 2016, adoptado polas Mesas do Congreso dos Deputados e do Senado
• Convenio colectivo do persoal laboral do Congreso
• Estatuto do Persoal das Cortes Xerais. Texto consolidado [ligazón externa á web do Senado]
• Composición numérica de Corpos de funcionarios das Cortes Xerais e grupos profesionais de persoal laboral

Modelos orgánicos e normas de organización

Normas de organización

• Normas de organización da Secretaría Xeral do Congreso dos Deputados, aprobadas pola Mesa da Cámara na súa reunión do día 4 de setembro de 2007
• Resolución da Mesa do Congreso dos Deputados de 30 de novembro de 2020 pola que se modifican as Normas de organización da Secretaría Xeral do Congreso dos Deputados, aprobadas pola Mesa da Cámara na súa reunión do día 4 de setembro de 2007

• Normas comúns para a elaboración dos modelos orgánicos das Secretarías Xerais do Congreso e do Senado

• Resolución da Mesa do Congreso dos Deputados, de 11 de abril de 2023, pola que se modifican as Normas de Organización da Secretaría Xeral do Congreso dos Deputados

Modelo do Congreso dos Deputados

• Modelo orgánico da Secretaría Xeral do Congreso dos Deputados, aprobado pola Mesa da Cámara na súa reunión do día 19 de xuño de 2007
• Modificación, de 8 de xullo de 2014, do modelo orgánico da Secretaría Xeral do Congreso dos Deputados
• Modificación, de 14 de novembro de 2017, do modelo orgánico da Secretaría Xeral do Congreso dos Deputados
• Modificación, de 30 de novembro de 2020, da plantilla orgánica da Secretaría Xeral do Congreso dos Deputados
• Corrección de erro da Resolución da Mesa do Congreso dos Deputados, de 30 de novembro de 2020, pola que se modifica a Plantilla Orgánica da Secretaría Xeral do Congreso dos Deputados
• Modificación de 22 de febreiro de 2022 da plantilla orgánica da Secretaría Xeral do Congreso dos Deputados

• Plantilla orgánica da Secretaría Xeral do Congreso dos Deputados. Texto consolidado en linguaxe non sexista

• Resolución da Mesa do Congreso dos Deputados, de 11 de abril de 2023, pola que se modifica a Plantilla Orgánica da Secretaría Xeral do Congreso dos Deputados

Modelo dos Servizos Comúns das Cortes Xerais

• Modelo Orgánico dos Servizos Comúns das Cortes Xerais, aprobado polas Mesas do Congreso dos Deputados e do Senado na súa reunión conxunta do día 18 de xuño de 2007
• Resolución da Mesa do Congreso dos Deputados, de 14 de novembro de 2017, e da Mesa do Senado, de 21 de novembro de 2017, pola que se modifica o modelo orgánico dos Servizos Comúns das Cortes Xerais da Secretaría Técnica da Xunta Electoral Central
• Resolución das Mesas do Congreso dos Deputados, adoptada nas súas reunións de 30 de novembro e 4 de decembro de 2020, e do Senado, adoptada na súa reunión de 1 de decembro de 2020, pola que se modifica a Plantilla Orgánica dos Servizos comúns das Cortes Xerais
• Corrección de error en la Resolución de las Mesas del Congreso de los Diputados, adoptada en sus reuniones de 30 de noviembre y 4 de diciembre de 2020, y del Senado, adoptada en su reunión de 1 de diciembre de 2020, por la que se modifica la plantilla orgánica de los Servicios comunes de las Cortes Generales
• Plantilla orgánica dos servizos comúns das Cortes Xerais. Texto consolidado en linguaxe non sexista

Funcións

• Funcións

Organigrama

• Organigrama da Secretaría Xeral do Congreso dos Deputados e dos servizos comúns das Cortes Xerais

Baremos

• Baremos para a provisión de postos dos modelos orgánicos mediante o sistema de concurso. Resolución do letrado maior das Cortes Xerais de 20 de setembro de 2013.
• Baremos aplicables aos concursos para a provisión de postos do persoal laboral previstos no modelo orgánico da Secretaría Xeral. Resolución do secretario xeral do Congreso dos Deputados, de 23 de xullo de 2014
• Baremos aplicables aos concursos para a provisión de postos do persoal laboral previstos no modelo orgánico da Secretaría Xeral. Resolución do secretario xeral do Congreso dos Deputados, de 23 de xullo de 2014

Regulamento do Fondo de Prestacións Sociais

• Regulamento do Fondo de Prestacións Sociais dos Funcionarios das Cortes Xerais, aprobado por acordo das Mesas do Congreso dos Deputados e do Senado, adoptado en reunión conxunta de 18 de xullo de 1991
• Acordo das Mesas do Congreso dos Deputados e do Senado, de 21 de xullo de 1998, polo que se modifica o Regulamento do Fondo de Prestacións Sociais dos Funcionarios das Cortes Xerais
• Acordo das Mesas do Congreso dos Deputados e do Senado, de 6 de marzo de 2001, polo que se modifica o Regulamento do Fondo de Prestacións Sociais dos Funcionarios das Cortes Xerais
• Acordo das Mesas do Congreso dos Deputados e do Senado, de 22 de setembro de 2003, polo que se modifica o Regulamento do Fondo de Prestacións Sociais dos Funcionarios das Cortes Xerais
• Acordo das Mesas do Congreso dos Deputados e do Senado, de 21 de setembro de 2006, polo que se modifica o Regulamento do Fondo de Prestacións Sociais dos Funcionarios das Cortes Xerais
• Acordo das Mesas do Congreso dos Deputados e do Senado, de 21 de setembro de 2009, polo que se modifica o Regulamento do Fondo de Prestacións Sociais dos Funcionarios das Cortes Xerais
Baremo xeral de prestacións para o ano 2023
• Persoal funcionario das Cortes Xerais
• Persoal eventual do Congreso dos Deputados
• Persoal laboral do Congreso dos Deputados

Horarios, permisos e licenzas

• Circular sobre permisos e licenzas. Resolución de 7/12/2003, da Secretaría Xeral do Congreso dos Deputados, pola que se modifica a Circular de 29 de xaneiro de 1991 sobre procedemento a seguir na tramitación de peticións de permisos
• Normas sobre xornada e horarios dos funcionarios das Cortes Xerais. Acordo de 11 de xullo de 1995, adoptado polas Mesas do Congreso dos Deputados e do Senado en reunión conxunta.
• Acordo das Mesas do Congreso dos Deputados e do Senado, adoptado na súa reunión conxunta do día 10 de xuño de 2014, polo que se modifican as normas sobre xornada e horarios dos funcionarios das Cortes Xerais.

Outras normas

• Normas sobre compensacións e retribucións extraordinarias dos funcionarios das Cortes Xerais, aprobadas polas Mesas do Congreso dos Deputados e do Senado na súa reunión conxunta de 21 de setembro de 1992.
• Normas sobre composición e funcionamento dos tribunais cualificadores das probas selectivas para o acceso aos Corpos de funcionarios das Cortes Xerais, aprobadas polas Mesas do Congreso dos Deputados e do Senado

• Modificación das Normas sobre composición e funcionamento dos Tribunais cualificadores das probas selectivas para o acceso aos Corpos de funcionarios das Cortes Xerais. Acordo das Mesas do Congreso dos Deputados e do Senado