Camiño de navegación

Órganos

Composición actual da Diputación Permanente

Despliega filtros

Deputación Permanente

É un órgano de natureza especial ao que lle corresponde velar polos poderes da Cámara cando esta non está reunida. Cumpre un papel de substituto do Pleno do Congreso para que determinadas e especiais funcións non queden desatendidas cando o Congreso sexa disolto ou expire o seu mandato. Tal é o que ocorre coa validación dos decretos-leis ditados polo Goberno e coa información, autorización e declaración, segundo os casos, dos estados de alarma, excepción e sitio. Así mesmo, pode instar a celebración de sesións extraordinarias da Cámara cando esta non se encontre en período ordinario de sesións. Os seus membros distribúense de forma proporcional entre os distintos grupos parlamentarios para reflectir a composición da Cámara. O seu presidente é o propio presidente do Congreso.