Camiño de navegación

Órganos

Composición actual da Junta de Portavoces

Despliega filtros

Xunta de Portavoces

É o órgano a través do cal participan os grupos parlamentarios na ordenación do traballo da Cámara. Está integrada polo presidente do Congreso, que actúa como o seu presidente, e polos portavoces de todos os grupos parlamentarios, os cales dispoñen de total autonomía para designar ao seu representante. Ás súas reunións tamén asisten un representante do Goberno, os membros da Mesa (polo menos un vicepresidente e un secretario) e o secretario xeral. A principal función deste órgano é a fixación da orde do día das sesións plenarias. Doutra parte, debe ser consultada en diversas ocasións, como a preparación do calendario e a ordenación dos traballos, a fixación do número de membros das Comisións, a creación de certo tipo destes últimos órganos ou a ordenación dos debates, entre outras. Os acordos da Xunta de Portavoces adóptanse por voto ponderado, o que supón que o voto de cada portavoz é equivalente ao número de membros do respectivo grupo parlamentario.