Órganos

Composición actual da Mesa del Congreso

Despliega filtros

Mesa do Congreso

É o órgano reitor e de representación colexiada da Cámara. Está integrada polo presidente do Congreso, que a preside, por catro vicepresidentes e catro secretarios. Todos eles son elixidos pola Cámara ao comezo da lexislatura, utilizando un sistema que favorece a súa distribución entre distintos grupos parlamentarios. Á Mesa correspóndenlle o goberno interior e a organización do traballo parlamentario. Dentro do primeiro aspecto asume a elaboración do orzamento do Congreso, a dirección e control da súa execución, a ordenación de gastos e diversas competencias en materia de persoal. En canto á organización do traballo parlamentario, compétenlle a programación das liñas xerais de actuación da Cámara, a coordinación dos traballos dos seus distintos órganos, a cualificación sobre os escritos e documentos parlamentarios, a decisión sobre a súa admisibilidade e procedemento de tramitación e outras funcións previstas no Regulamento. A Mesa está asistida e asesorada polo secretario xeral.
A Mesa da Cámara é o órgano encargado de definir e supervisar os contidos da información que será obxecto de publicidade activa a través do Portal de Transparencia; de adoptar criterios, recomendacións, directrices ou guías de boas prácticas en materia de transparencia e acceso á información do Congreso, e de resolver os recursos presentados fronte a toda resolución expresa do secretario xeral en materia de acceso á información sobre a actividade do Congreso suxeita a Dereito Administrativo.