horarioregistro

Horario do Rexistro

A Mesa do Congreso dos Deputados, na súa reunión do día 12 de marzo de 2020, acordou, en ampliación do artigo 92.1 do Regulamento da Cámara, que a presentación de documentos no Rexistro Xeral da Secretaría Xeral da Cámara poida facerse nos días e ás horas que se especifican a continuación:


— De 10 a 14 horas de luns a venres


Así mesmo, a Mesa acordou manter o Rexistro electrónico nos termos do acordo publicado no «BOCX. Congreso dos Deputados, serie D, núm. 667, de 22 de xaneiro de 2008»

Acordo da Mesa do Congreso dos Deputados, de 12 de marzo de 2020 (BOCX, Congreso dos Deputados, Serie D, número 52, de 13 de marzo de 2020)