Ruta de navegació

horarioregistro

Horari del registre

La Mesa del Congrés dels Diputats, en la reunió del dia 12 de març de 2020, ha acordat, en aplicació de l'article 92.1 del Reglament de la Cambra, que la presentació de documents en el Registre General de la Secretaria General de la Cambra pugui fer-se en els dies i les hores que s'especifiquen a continuació:


— De 10 a 14 hores de dilluns a divendres


Així mateix, la Mesa ha acordat mantenir el registre electrònic en els termes de l'acord publicat en el "BOCG. Congrés dels Diputats», sèrie D, núm. 667, de 22 de gener de 2008"

Acord de la Mesa del Congrés dels Diputats, de 12 de març de 2020 (BOCG, Congrés dels Diputats, Sèrie D, número 52, de 13 de març de 2020)