Ruta de navegación

Publicaciones

DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 3, de 21/09/2023
cve: DSCD-15-PL-3 PDFCORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE


Año 2023 XV LEGISLATURA Núm. 3

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª FRANCINA ARMENGOL SOCIAS

Sesión plenaria núm. 3

celebrada el jueves,

21 de septiembre de 2023ORDEN DEL DÍA:


Tramitación directa y en lectura única de Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados.


- Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 17-1, de 14 de septiembre de 2023. (Número de expediente 410/000001) ... (Página3)


- Votación ... (Página25)


Palabras de la Presidencia ... (Página26)


Votación de conjunto ... (Página26)Página 2

SUMARIO


Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


Tramitación directa y en lectura única de Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados ... (Página3)


La Presidencia informa de que, de conformidad con la disposición final segunda del Reglamento de la Cámara, la aprobación de la citada iniciativa requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara.


Asimismo, anuncia que el Grupo Parlamentario VOX ha presentado una enmienda de totalidad de texto alternativo, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tres enmiendas al articulado, y el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) otra enmienda
al articulado.


En defensa de las enmiendas intervienen el señor Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y la señora Rodríguez de Millán Parro, del Grupo Parlamentario VOX.


Hace uso de la palabra el señor Pueyo Sanz, del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.


Continuando con la defensa de las enmiendas interviene el señor Sémper Pascual, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno en contra interviene el señor Lamuà Estañol, del Grupo Parlamentario Socialista.


Replican la señora Rodríguez de Millán Parro, del Grupo Parlamentario VOX, y el señor Sémper Pascual, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y duplica el señor Lamuà Estañol, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Rego Candamil, del Grupo Parlamentario Mixto; y las señoras Pozueta Fernández, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; Calvo Gómez, del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya,
Bassa Coll, del Grupo Parlamentario Republicano, y Micó Micó, del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.


- Votación... (Página25)


Sometida a votación la enmienda a la totalidad de texto alternativo del Grupo Parlamentario VOX, queda rechazada por 33 votos a favor, 179 en contra y 138 abstenciones.


Sometida a votación la enmienda al articulado del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), es aprobada por 178 votos a favor, 33 en contra y 139 abstenciones.


Sometidas a votación conjunta las tres enmiendas del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, son rechazadas por 170 votos a favor y 179 en contra.


Palabras de la Presidencia ... (Página26)


La Presidencia informa de que desde las diez y cuarenta y cinco hasta las once y media de hoy se podrá hacer telemáticamente la votación de conjunto de la tramitación directa y en lectura única, que será objeto de votación presencial en el
hemiciclo al final de esta sesión.


Se suspende la sesión a las diez y cuarenta y cinco minutos de la mañana.


Se reanuda la sesión a las once y cuarenta y cinco minutos de la mañana.Página 3

- Votación de conjunto ... (Página26)


Sometida a votación de conjunto la Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, queda aprobada por 180 votos a favor y 170 en contra.


Se levanta la sesión a las once y cincuenta minutos de la mañana.


Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE PROPOSICIÓN DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:


- PROPOSICIÓN DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. (Número de expediente 410/000001).


La señora PRESIDENTA: Señoras y señores diputados, pido silencio y que todo el mundo se siente en el escaño. Vamos a empezar el orden del día. Bon dia, bos días, egun on, buenos días.


Se reanuda la sesión. Continuamos con el punto del orden del día relativo a la tramitación directa y en lectura única de la Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados. De conformidad con la disposición final
segunda del Reglamento, su aprobación requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara.


Se han presentado una enmienda a la totalidad de texto alternativo por el Grupo Parlamentario VOX y cuatro enmiendas al articulado de la citada proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, tres por parte del Grupo
Parlamentario Popular y una por el Grupo Parlamentario Vasco. Para la defensa de las enmiendas interviene, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Vasco, el señor Agirretxea por un tiempo de doce minutos.


El señor AGIRRETXEA URRESTI: Buenos días a todos. Bos días. Egun on.


Gaur hementxe gatoz berriro ere esku artean darabilgun gai hau ixteko asmoarekin, eta talde bezalaxe emendakin bat aurkeztu dugu. Uste dugu benetan gehigarria den emendakin hau beharrezkoa dela, aprobatuko dugun, onartuko dugun lege honek
benetan indarra izan dezan, eta benetakotasuna izan dezan. Eta oso labur arituko naiz azaltzeko zein den gaur guk aurkeztu duguna.


Eskatzen duguna da, emendakin gehigarri bezalaxe, ahal denik eta eperik laburrenean, mahaian beharrezko akordioak hartuko ditu, ganberak behin betiko onartutako ekimen legislatiboak argitaratuak izan daitezela, Kongresuko aldizkari
ofizialean benetako izaerarekin. Komunitate autonomoetan izaera ofiziala duten hizkuntzetan Konstituzioak eta bakoitzaren Estatukoak agintzen duen bezalaxe. Eta zer da benetakotasuna? Bada, hain zuzen ere, balio juridikoa eduki dezan hizkuntza
batean argitaratutakoak. Hori da eskatzen duguna eta iruditzen zaigu behar-beharrezkoa dela lege hau benetan ganoraz argitaratu izan dadin, eta beste hizkuntzek, bai euskarak, gaztelerak, katalanak eta galegoak ere bertsio diferenteetan
argitaratuak izandakoak, benetakotasuna izan dezaten, eta balio juridikoa, edozein epaitegiren aurrean, edozein momentutan. Hauxe da, bada, guk aurkezten dugun emendakina eta iruditzen zaigu lege honen alde dagoen orok onartua izango dela. Beraz,
horixe gure jarrera.


Bi hitz bakar-bakarrik, beste emendakin batzuk aurkeztu dituztenentzako. Batzuk gaur ere ez dira etorri, badirudi nik emandako abisuari kasu handia egin diotela. Zorionekoak, beraz. Esan bakar-bakarrik beraiek erabiltzen duten kontzeptu
bat, eta irakurriko dut idatzi duten bezalaxe: la utilizacion política de las lenguas regionales por movimientos separatistas está en la esencia misma de su génesis y de su trayectoria histórica. Yo pondría: la utilizacion política del español
por movimientos -del movimiento, podemos decir- está en la esencia misma de su génesis y trayectoria histórica. Batzuk uste dute beraiek bezala pentsatzen dugula beste guztiok ere, eta beraiek beraien buruarekin egiten dutena beste guztiok ere
egiten dugula. Eta erabat ekibokatuak daude. Guk hizkuntzak askatasunaren izenean, demokraziaren izenean, nahi ditugu hona ekarri. Eta iruditzen zaigu beraiek aurkeztu duten osotasuneko emendakin hori garai batekoa dela. Orain dela bi mende
idatzi zitekeen emendakin bat dela. Pertsona beraiek dira hemen eserita esaten zutenak: 'Cuba nunca será independiente'. Bueno, begira, ezta? Eta gero zezenetara joan ziren.Página 4

Edozein kasutan, guk uste dugu behar-beharrezkoa dela hizkuntzak hemen egon daitezela, horretan gaude, eta jarraituko dugu hori defendatzen. Alderdi Popularrak ekarri duena, aukera eder bat eduki du askatasunaren, demokraziaren eta
hizkuntzen plurinazionaltasunaren alde egiteko eta, berriz ere, aukera hori galdu egin du, aurkeztu duen emendakinak inongo zentzurik ez baitauka. Gure partetik besterik ez, bakar-bakarrik eskatuko dizuegu gure emendakina babestea eta horrela lege
hau askoz hobea izango da. Milesker.


Hoy estamos aquí, una vez más, para tratar de cerrar este tema que tenemos entre manos y como grupo hemos presentado una enmienda. Pensamos que esta enmienda, una disposición adicional, realmente puede mejorar esta norma que vamos a ofrecer
y que vamos a aprobar. Creemos que la puede mejorar y fortalecer. Les voy a presentar muy brevemente lo que pedimos.


Lo que pedimos es lo siguiente: que, a modo de enmienda adicional, a la mayor brevedad, la Mesa tome los acuerdos necesarios para que las iniciativas legislativas, una vez aprobadas definitivamente por esta Cámara, sean publicadas en la
correspondiente publicación oficial del Congreso de los Diputados con carácter de versión auténtica en las lenguas que tengan carácter oficial en alguna comunidad autónoma, de acuerdo con la Constitución y el correspondiente estatuto de autonomía.
¿Y de qué hablamos cuando hablamos de veracidad, de autenticidad? Se trata de que lo que se publica en una lengua tenga valor jurídico. Esto nos parece fundamental para que esta ley realmente se pueda publicar, en la forma debida, y para que las
otras lenguas -el euskera, el español, el catalán y el galego- también cuenten con versiones diferentes que tengan veracidad y un valor jurídico ante cualquier tribunal en cualquier momento. Esta es la enmienda que presentamos. Nos parece que
cualquier parte que esté a favor de esta ley la pueda aprobar, seguramente sin ningún problema. Esa es nuestra posición, muy brevemente.


A los grupos que han presentado enmiendas -algunos no han acudido hoy, parece ser que están haciendo mucho caso del aviso que les di y, por tanto, me congratulo por eso-... Simplemente, me gustaría destacar que hay un concepto que ellos
utilizan: La utilización política de las lenguas regionales por movimientos separatistas está en la esencia misma de su génesis y de su trayectoria histórica. Yo pondría: La utilización política del español por movimientos del Movimiento
-¿podemos decir?- está en la esencia misma de su génesis y de su trayectoria histórica. Algunos piensan que todos pensamos como ellos. Algunos piensan que todos tenemos en la mente lo que hacen ellos, y están totalmente confundidos. Nosotros,
nosotras, reivindicamos las lenguas en nombre de la libertad, en nombre de la democracia, y por eso las traemos aquí. Por tanto, esa enmienda a la totalidad que presentan corresponde a otras épocas, corresponde a una enmienda que se podía haber
redactado hace dos siglos. Son las mismas personas que se sentaban aquí y nos decían que Cuba nunca será independiente y, después, miren dónde estamos a día de hoy.


Pensamos que es fundamental que las lenguas estén aquí. Estamos trabajando con ahínco para que eso sea así. El Partido Popular, que ha traído una enmienda, ha tenido una buena ocasión para reivindicar y estar a favor de la
plurinacionalidad, de las libertades, pero una vez más ha perdido esa oportunidad. Ha presentado una enmienda sin ningún sentido.


Por nuestra parte, nada más. Muchísimas gracias. Simplemente les pediremos que apoyen esta iniciativa, esta enmienda, para que esta ley que entra en vigor sea mucho mejor.


Muchísimas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señor Agirretxea.


Por parte del Grupo Parlamentario VOX... (Pausa). No están en la sala, así que no les daríamos la palabra...


La señora RODRÍGUEZ DE MILLÁN PARRA: Estamos aquí.


La señora PRESIDENTA: Perdón, no la había visto. Señora Rodríguez de Millán, por un tiempo de doce minutos, tiene la palabra.


La señora RODRÍGUEZ DE MILLÁN PARRA: Gracias, presidenta. (Las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX entran en el hemiciclo).


Podríamos haber aprovechado el día de hoy para hablar del acceso a la vivienda, del desempleo juvenil o del elevadísimo coste de los alimentos, por ejemplo, del aceite de oliva, pero el Partido Socialista tiene hoy otros planes: el poder a
toda costa. Ese objetivo pasa hoy por atacar al español, por atacar laPágina 5

lengua común de todos los españoles, porque no nos engañen, el objetivo de esta iniciativa no es proteger la variedad lingüística y cultural de las regiones de España, sino contentar a aquellos que quieren romper nuestra unidad y nuestra
convivencia. La única pretensión del Partido Socialista con esta iniciativa es sucumbir a las exigencias de sus socios separatistas, porque ellos marcan la agenda y ustedes recogen los votos. Este debate, en definitiva, tiene una única causa: el
afán de poder desmedido de Pedro Sánchez. No es la primera cesión al separatismo y no va a ser la última. De hecho, ustedes ya trabajan en la concesión de una amnistía a los que han dado un golpe de Estado.


Ustedes son expertos en utilizar todo tipo de eufemismos y en esta ocasión no iba a ser menos. Por eso, ustedes llaman 'alivio penal' a librar a los delincuentes de la cárcel y ustedes llaman 'España multinivel' a privilegiar a aquellos que
han hecho del chantaje su forma de hacer política. La amnistía que ustedes ocultan con eufemismos y con periodistas a sueldo desmantela y deslegitima el Estado de derecho y la labor que han venido haciendo los jueces y la policía en España durante
los últimos años y, además, manda un mensaje a los delincuentes: delinquir ya no solamente es gratis, sino que además es rentable si el Partido Socialista necesita tus votos para gobernar. Ustedes ya han puesto a trabajar a sus satélites
mediáticos para bombardear con las supuestas bondades de una amnistía que primero negaban, luego exploraban y que hoy presentan a los españoles como deseable. Ustedes hablan de diversidad, pero son los enemigos de la diversidad; ustedes hablan de
convivencia, pero son los enemigos de la convivencia; ustedes hablan de persecución de las lenguas, cuando ustedes y sus socios son los únicos que han practicado en España el apartheid lingüístico prohibiendo a los padres educar a sus hijos en
español, discriminando a los españoles en su propia tierra. (Aplausos).


En esto, señorías del Partido Popular, en impedir que los padres puedan educar a sus hijos en español, me temo que tienen parte de responsabilidad. Ahora tienen una oportunidad para rectificar ese rumbo en el Senado, donde hemos presentado
una iniciativa para que, al menos en una de las Cámaras, los españoles no sientan el bochorno que van a sentir viendo los debates en esta. (Aplausos). Señorías del Partido Popular, no caigan en su trampa. A esa bancada, a esos señores de ahí
(señalando los escaños del Grupo Parlamentario Socialista), no les interesa proteger la variedad lingüística y cultural de España, sino contentar a sus socios, que odian y desprecian España. (Aplausos). La España real siempre ha amado sus lenguas,
que ha usado de manera indistinta, y nunca las ha concebido como un elemento de enfrentamiento o de exclusión, sino todo lo contrario, pero al Partido Socialista no le importa la España real, y la prueba más evidente de eso es que hace solo un año
se oponían frontalmente a una iniciativa idéntica a la que estamos debatiendo hoy en el Congreso. ¿Qué ha cambiado en un año, señorías del Partido Socialista? ¿En qué página de su programa electoral venía esto que están haciendo ustedes hoy?
¿Hasta cuándo van a seguir engañando a sus propios votantes? Porque, aunque ahora salgan algunos barones del Partido Socialista mostrándose aparentemente críticos con las decisiones del señor Sánchez, son cómplices necesarios en ese engaño que
ustedes llevan haciendo años, y si no quieren ser cómplices que rompan el carné o que abandonen sus cargos dentro del Partido Socialista o acepten dónde están.


Ustedes están de la mano de aquel diputado -que ahora mismo no lo encuentro en la bancada, señoría, discúlpeme- nacido en los noventa, como yo, que se quejaba amargamente de haber sufrido la represión en el colegio porque no le dejaban
hablar en la lengua aragonesa. Oiga, usted tiene mi edad, nació en los noventa. ¿De qué represión habla? ¿Usted se cree que estamos aquí para darle apoyo porque un profesor le tenía manía en el colegio? (Risas). ¿Usted se cree que estamos aquí
para eso? (Aplausos). No se preocupe, luego le damos un abrazo, si quiere. (Aplausos). Pero es que resulta que, mientras usted se queja amargamente, hay muchos españoles que lo están pasando muy mal, hay muchos españoles que no llegan a fin de
mes y hay mujeres que están hoy más desprotegidas porque sus partidos han decidido poner a los violadores en la calle. (Aplausos). Y aquí estamos todos y nos pagan -nos pagan- por aportar soluciones reales a los problemas reales de los españoles,
y no para hacer terapia de grupo entre ofendiditos y ofendiditas. (Rumores). Nosotros estamos aquí para fiscalizar la acción del Ejecutivo, estamos aquí para evitar que el afán de poder de una sola persona termine con el Estado de derecho y con la
soberanía que reside en esta Cámara, y eso es lo que le incomoda al señor Sánchez y por eso ya cerró el Parlamento inconstitucionalmente en el año 2020.


Señorías, las lenguas regionales son un bien de España, son patrimonio de todos los españoles que recibimos como legado de nuestros antepasados, y tenemos la obligación de entregarlo como tal a todos aquellos que nos sucedan. Pero algunos,
en cambio, conciben las lenguas como un instrumento político, como una barrera para levantar entre españoles y como una herramienta para esparcir el odio. Ustedes son cómplices directos del señalamiento de niñas en los colegios, del acoso a las
familias que reivindicanPágina 6

su legítimo derecho a estudiar en español en España; ustedes son la turba que señaló a los hijos de los guardias civiles, a la enfermera del Vall d' Hebrón y a los niños que fueron espiados en los colegios para comprobar en qué lengua se
comunicaban con sus compañeros en el recreo; ustedes son quienes quieren la división y el enfrentamiento entre compatriotas, y lo hacen de la peor manera posible, pervirtiendo las instituciones del Estado e institucionalizando la infamia y la
discriminación por razón de origen y lengua, e incluso a los tribunales que dictaminaron que el 25 % de las clases tenían que impartirse en español. Hoy en Cataluña ni el 1 % cumple semejante proporción. Han construido desde el Gobierno toda una
máquina de avalar ilegalidades, han pasado por encima de la separación de poderes, han impuesto la discriminación por razón de origen y lengua, y lo han hecho y lo están haciendo todo para repetir desde la Moncloa el golpe que se dio desde la
Generalidad en el año 2017. (Aplausos).


Hay que volver a hablar de lo que importa, hay que volver a hablar de vivienda, de campo, de industria, de la inseguridad en las calles, y lo tenemos que hacer en la lengua que entendemos todos, cada uno con su acento, yo con el de Córdoba y
ustedes con el que quieran.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Rodríguez de Millán. (El señor Pueyo Sanz pide la palabra).


¿Por qué artículo del Reglamento pide la palabra, señor diputado?


El señor PUEYO SANZ: Señoría, se ha realizado una intervención en la que se han hecho alusiones personales, se ha hecho una crítica ad hominem. Creo que se trata del artículo 72, si no me equivoco. (Continúa su intervención en lengua
aragonesa).


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor diputado.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Sémper, por un tiempo de doce minutos.


El señor SÉMPER PASCUAL: Gracias, señora presidenta. Buenos días. Egun on.


Señorías del Partido Socialista, me voy a dirigir directamente a ustedes. Aquí lo que se pretende es falsear la realidad y convertirnos a todos en rehenes de una escenificación. Todos sabemos -todos sabemos- que los argumentos que esgrimen
para defender lo que van a votar son una escenificación. El 3 de junio del año 2022 ustedes votaron en contra de una modificación igual que la que se somete hoy a la consideración de esta Cámara. ¿Por qué lo hicieron? Entiendo que ha habido un
cambio. ¿Qué ha cambiado? El cambio está en Waterloo. No hay escenificación posible que pueda tapar la realidad. Si las necesidades de Pedro Sánchez cambian, ustedes cambian; si los independentistas exigen, ustedes conceden.


Esta no es la primera cesión y no parece que vaya a ser la última. En este Congreso ya han concedido a sus socios recursos económicos sobredimensionados y ubicación arbitraria y caprichosa de escaños; ustedes conceden privilegios y los
españoles pagan. ¿Cuál es el límite de cesiones para conseguir que Sánchez sea presidente del Gobierno? ¿Hay límites? La institucionalidad no ha supuesto límite alguno y el legado parlamentario de la Transición, como queda acreditado hoy,
tampoco. No hay límites porque todo, absolutamente todo, aparece supeditado a la ambición de un solo hombre: Pedro Sánchez.


En estos tiempos, reconozco que suena exótico, desde que ustedes gobiernan, defender que cualquier modificación de las reglas del juego -y el Reglamento de esta Cámara contiene las reglas del juego parlamentario- debe contar con una amplia
mayoría y con el concurso del principal partido de la Cámara, que es el partido ganador de las elecciones, y no ha sido así. La forma y el fondo en el que se produce esta votación atenta contra la lógica del parlamentarismo. Una materia de este
calado, de esta trascendencia ha sido despachada en trámite de urgencia en veinticuatro horas y saltándose los procedimientos y la legalidad. La lógica parlamentaria, señorías, exige facilitar la conversación, la argumentación, el encuentro o
desencuentro y la deliberación con agilidad, pero también atenta contra la lógica más elemental, la que no necesita una explicación demasiado profunda: una lógica elemental que consiste en que quienes tenemos una lengua común la utilizamos para
entendernos. Este es el sentido de la enmienda que presentamos, que tiene vigencia hoy y, no les quepa ninguna duda, tendrá y seguirá teniendo vigencia en el futuro.


Las Cortes Generales ya permiten el uso de las lenguas cooficiales autonómicas, en este Congreso sin ir más lejos, con naturalidad en referencias, citas, frases o párrafos breves autotraducidos, y eso nunca ha sido un problema. En el
Senado, el reglamento se reformó para permitir que, en supuestos tasados y en consideración a su condición de Cámara de representación territorial, las lenguas oficiales autonómicas tuvieran un papel, y es razonable que sea así. Nosotros, como
diputados, estamos aquí hoy enPágina 7

representación del conjunto del pueblo español y no solo en representación de una de sus partes. Esta Cámara, señorías, representa la soberanía nacional, lo común, y en estos tiempos conviene también recordar estas obviedades. En cualquier
lugar del mundo, en cualquier circunstancia, cuando se reúne un grupo de personas y hay una lengua común a todas ellas se recurre a esa lengua, en el caso de que haya voluntad de entenderse.


La riqueza cultural española tiene unos adversarios claros y poderosos: quienes pretenden convertir esa riqueza cultural en un problema. El objetivo de esta reforma, y en realidad el objetivo político central del independentismo, no es
defender la lengua propia, sino negar la existencia de la lengua común. En su lógica, si nada común es relevante, ¿para qué vamos a seguir juntos? Es importante entender que, como el objeto del independentismo es la deslegitimación de las
instituciones, el espectáculo ilegal del martes y de hoy no solo son un medio, sino que también son un fin en sí mismo. No voy a entrar a profundizar demasiado en lo evidente, todos lo conocemos: que tenemos una lengua común que podemos usar para
discutir nuestros problemas comunes y que es una lengua hablada por más de 400 millones de personas en el mundo; y que, además de esa lengua común, tenemos también otras lenguas que usamos en los territorios donde se hablan, y que después de más de
cuarenta años esas lenguas tienen el mayor apoyo institucional de la historia. La otra cara de la moneda de esta enumeración es que hoy, aquí, quienes niegan la realidad y la pluralidad lingüística en su tierra, en el lugar donde fueron elegidos
diputadas y diputados, quienes niegan la presencia del castellano en las instituciones, quienes niegan a las familias el derecho legítimo a poder matricular a sus hijos en su lengua madre nos vienen a dar aquí lecciones de plurilingüismo.
(Aplausos).


Estamos en este debate porque desde su derrota electoral el señor Sánchez intenta superar la realidad de las urnas con una coalición inaudita, inaudita para nuestro país y perjudicial para los ciudadanos, porque depende de quienes desdeñan
la igualdad entre españoles. Lo relevante no es que los independentistas defiendan esto porque es lo que han hecho siempre, lo grave es que el Partido Socialista diga y haga lo que exigen los independentistas. ¡No hay límite! Para encumbrarse al
poder, el señor Sánchez empezó pactando, entre otros, con quienes desprecian la Transición y con quienes se referían al Partido Socialista como el partido de la cal viva; no sé si lo han olvidado, yo no lo he olvidado. También necesitó de los
recientes participantes en un golpe de Estado en Cataluña; eso sí, de la facción que se quedó en España para afrontar sus delitos. Sin embargo, ahora Pedro Sánchez necesita más. Ya no basta con socavar nuestro ordenamiento jurídico hasta el
indulto, ahora hay que cavar hasta la amnistía; no basta con el procés en Cataluña, ahora hay que exportar al resto de España esa división. El martes vimos el espectáculo de cómo una norma entró en vigor antes de aprobarse, un uso parlamentario
que no tiene más precedentes que septiembre del año 2017 en Cataluña.


Hoy, señorías, estamos aquí ante el pago de una parte. Esto que debatimos hoy forma parte de una exigencia más amplia, y antes de seguir caminando por esta senda, diputados socialistas, antes de que sus socios alcancen el objetivo de
terminar con la igualdad de todos los españoles, les pido que reflexionen sobre lo que van a hacer ustedes hoy y, sobre todo, lo que les van a exigir que acepten mañana. ¿Justifica el poder el pago de cualquier precio? ¿De verdad? ¿Justifica
alcanzar el poder elevar a Europa las exigencias de los independentistas? ¿De verdad? ¿Justifica que el ministro de Exteriores eleve allí peticiones de imposible cumplimiento? ¿De verdad? ¿Justifica el poder condicionar nuestra política exterior
o la relación con nuestros socios europeos? ¿El poder justifica este desprestigio y este bochorno? (Aplausos).


Entre tanta irresponsabilidad, ante cada afirmación interesada que les dice a los españoles que la Constitución está acabada, vieja, anticuada e inservible, nosotros, no les quepa ninguna duda, vamos a defenderla en sus formas y en su fondo.
Ante los discursos que desprecian lo común, ante los discursos que desprecian la igualdad, ante discursos que niegan la democracia española y su concordia, frente a todos aquellos que desean lo peor para nuestro país y para sus ciudadanos, nosotros
actuaremos con la responsabilidad histórica del momento. Porque hubo una España -seguro que muchos la recuerdan- que, contra todo pronóstico, quiso hacernos creer que el acuerdo y la concordia eran posibles, y cumpliendo con su responsabilidad
histórica se consiguió.


Mi partido representa la mayoría de los diputados de esta Cámara porque ganamos las elecciones generales, y gobierna en la mayoría de las comunidades autónomas de este país, en la amplia mayoría también de ayuntamientos y capitales de
provincia de este país. Nuestro partido, liderado por Alberto Núñez Feijóo, presentará la próxima semana a la sociedad española una alternativa de Gobierno a la España que ustedes representan de desigualdad. Nuestros padres y abuelos, señorías,
nos dejaron enPágina 8

herencia una ciudadanía común y compartida basada en la igualdad y en la amistad civil. Quienes nos precedieron en esta Cámara hace más de cuarenta años nos legaron un Estado democrático, social y de derecho que es bello, excepcional y
merecedor de ser defendido. (Aplausos).


Hay una mayoría de españoles -que no le quepa a nadie la menor duda- que creen en la convivencia, en el respeto, en el acuerdo, en el entendimiento y en el respeto mutuo, y consideran que el acuerdo constitucional es la mejor herramienta que
tenemos para garantizarlo. Hay una mayoría de españoles que ven nuestra riqueza cultural como una suerte y no como algo divisivo o un argumento para enfrentarnos o tirarnos los trastos a la cabeza.


Nosotros impugnamos el terreno de juego y las reglas que nos fijan el señor Sánchez y sus socios, y creemos en superar la dinámica de bloques, la polarización, el enfrentamiento y la división. No hay ninguna maldición -no existe- que nos
obligue constantemente a atacar la igualdad de los españoles, cuestionar nuestra soberanía o empobrecer a los que menos tienen en beneficio de los que tienen más.


España no solo es un agregado de territorios, de identidades culturales que no significan nada en su conjunto. Somos una nación de ciudadanos libres e iguales, libres e iguales en derechos y en obligaciones y tan diferentes y plurales como
ciudadanos hay en este país. Este es el proyecto que representamos y que ofrecemos a los españoles. Este es el proyecto que este próximo domingo avanzaremos en las calles de Madrid ante todos los españoles y que el presidente Feijóo presentará
ante esta Cámara, donde reside la soberanía nacional, el martes 26 para lograr su investidura como presidente del Gobierno.


Termino ya. Señorías del Partido Socialista, ¿creen ustedes, como afirma Pedro Sánchez, que lo sucedido en el año 2017 en Cataluña fue una crisis política que nunca tuvo que derivar en una acción judicial? (Rumores). ¿O creen ustedes, por
el contrario, que la defensa del Estado de derecho y la aplicación del artículo 155 fue un acto democrático en defensa de la ley y la libertad de los catalanes? Esto segundo lo pensaban ustedes entonces, lo primero lo piensan hoy; eso sí, salvo
que Pedro Sánchez cambie de opinión.


Muchas gracias. (Prolongados aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sémper.


El Grupo Parlamentario Socialista ha solicitado el turno en contra. Tiene la palabra el señor Lamuà Estañol por un tiempo de doce minutos.


El señor LAMUÀ ESTAÑOL: Gràcies, presidenta.


Senyories de Vox, són dos quarts tocats de deu. Parlaré una bona estona en català, així que si volen, és un bon moment perquè puguin anar al seu lloc preferit d'aquest edifici, que és el bar de l'hemicicle.


I señor Sémper, hem trobat a faltar el seu euskera, al cel sigui el seu plurilingüisme. Li va durar una sola sessió, a veure si torna alguna vegada.


Després de la darrera legislatura, aquesta modificació que aprovarem és més necessària que mai, perquè al llarg dels darrers anys hi ha qui ha convertit les nostres llengües en eines per a la confrontació. Acabem així, avui, el seu mal ús.
Ja no es podrà aprofitar el fet que no estiguin previstes explícitament al reglament per utilitzar-les, per confrontar i dividir aquest hemicicle. Perquè uns per intolerància i altres per victimitzar-se han fet de les nostres llengües massa temps
una eina de confrontació. Això avui s'acaba. Perquè a la casa de la paraula, totes les paraules han de ser benvingudes. Totes les paraules de totes les nostres llengües han de tenir-hi cabuda. Hem de ser exemple de com l'estima i respecte a
totes les llengües espanyoles han de ser una de les principals fortaleses de la nostra unió. Hem de ser avaladors de les institucions democràtiques que avui fan que els nostres infants puguin estudiar-les, conèixer-les i emprar-les totes. Aquelles
institucions que han creat eines com la immersió lingüística, sorgida de l'alba de la nostra democràcia, i que ha defensat sempre el socialisme a Catalunya, i que ha permès que tots els nostres infants parlin i dominin el català i el castellà i les
puguin emprar indiferentment totes dues amb harmonia, amb respecte a ambdues, amb amor per totes dues.


Però no oblidem que això que avui celebrem aquí ha de tenir sempre el seu eco a cada una de les nostres institucions, sempre. Perquè tan espanyola és la nostra llengua catalana, i per això s'ha d'apreciar i respectar a la resta d'Espanya,
com catalana és la llengua castellana que tenen per materna més de la meitat dels nostres conciutadans a Catalunya. Només des del respecte a totes les nostres llengües aconseguirem un futur on totes hi tinguin cabuda.


Per tant, algunes idees. La primera, si hi ha algun partit que ha treballat a Catalunya perquè el català sigui llengua d'unió, de progrés i de creixement ha estat el PSC. El PSC de Pasqual Maragall, de José Montilla, de Miquel Iceta i de
Salvador Illa.Página 9

Segona idea, els qui estimem la diversitat de llengües al Congrés, els qui exaltem la diversitat, no tinguem un doble discurs als nostres parlaments. La llengua materna es defensa estimant i tenint respecte a totes les altres llengües.


Gracias, presidenta.


Señorías de VOX, son más de las nueve y media, voy a estar hablando un buen rato en catalán, así que, si les parece, es un buen momento para que puedan ir ustedes a su lugar preferido de este edificio, que es el bar del hemiciclo. (Las
señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX abandonan el hemiciclo.-Aplausos).


Señor Sémper, hemos echado de menos su euskera. (Risas). Su plurilingüismo le duró tan solo una sesión, a ver si vuelve alguna vez.


Después de la última legislatura, esta modificación que aprobaremos es más necesaria que nunca, porque a lo largo de los últimos años hay quien ha convertido nuestras lenguas en herramientas para la confrontación. Así, acabamos hoy su mal
uso. Ya no se podrá aprovechar el hecho de que no estén contempladas explícitamente en el Reglamento para utilizarlas para confrontar y dividir este hemiciclo. Porque, unos por intolerancia y los demás por victimizarse, han hecho de nuestras
lenguas durante demasiado tiempo una herramienta de confrontación, y esto hoy termina. Porque en la casa de la palabra todas las palabras deben ser bienvenidas. Todas las palabras de todas nuestras lenguas deben tener su espacio. Debemos ser
ejemplo de cómo el aprecio y el respeto por todas las lenguas españolas deben ser una de las principales fortalezas de nuestra unión. Debemos ser valedores de las instituciones democráticas que hoy hacen que nuestros niños y niñas puedan
estudiarlas, conocerlas y utilizarlas todas, aquellas instituciones que han creado herramientas como la inmersión lingüística, surgida del albor de nuestra democracia, que ha defendido siempre el socialismo en Cataluña y que ha permitido que todos
nuestros niños y niñas hablen y dominen el catalán y el castellano y los puedan emplear de forma indistinta, ambos en armonía, con respeto hacia esas dos lenguas y también con amor por ambas. Pero no olvidemos que esto que hoy estamos celebrando
debe tener siempre su eco en cada una de nuestras instituciones, siempre, porque tan española es nuestra lengua catalana -y por eso debe ser apreciada y respetada en el resto de España- como catalana es la lengua castellana que tienen por lengua
materna más de la mitad de nuestros conciudadanos en Cataluña. (Aplausos). Tan solo desde el respeto hacia todas nuestras lenguas lograremos un futuro en el que todas ellas tengan su lugar.


Les citaré tan solo algunas ideas. La primera. Si hay algún partido que ha trabajado en Cataluña para que el catalán sea lengua de unión, de progreso y de crecimiento ha sido el PSC: el PSC de Pasqual Maragall, de José Montilla, de Miquel
Iceta, de Salvador Illa. (Aplausos). Segunda idea. Aquellos que queremos la diversidad de lenguas en el Congreso, aquellos que exaltamos la diversidad, no tengamos un doble discurso en nuestros parlamentos. La lengua materna se defiende
queriendo y mostrando respeto por todas las demás lenguas.


Esta semana, aquí, mientras unos pactamos y acordamos en bien de todos, la ultraderecha, como ven, se encierra en el bar al descubrir con espanto que el portavoz del PP se les arrancaba hablar en euskera. (Risas). Y este PP, desorientado,
en vías de volver a ser descabezado desde la Puerta del Sol por el arrebato nacionalista madrileño, se debate en su propia levedad del ser. Y es que eso es el PP hoy: contradicción y despropósito. (Risas.-Rumores). El PP en el Senado permite
grupos parlamentarios a los nacionalistas e independentistas, incluso los sienta en primera fila, pero en el Congreso el PP dice que eso es degradación institucional. El PP permite que se usen todas las lenguas en el Senado, pero en el Congreso el
PP dice que eso es anatema. Es que no sabemos nunca qué PP es el que debemos tomar como referencia. ¿El PP que en el Senado acepta cualquier fórmula para el juramento del cargo o el PP que en el Congreso pone pegas a cualquier fórmula que
considere que se aleja de lo debido? O a lo mejor es el PP ese de Galicia, que exige el gallego como requisito para ser profesor. O a lo mejor hoy es el PP de las Illes Balears, que elimina el català allí donde puede. (Aplausos). Por lo menos,
si lo suyo fuera nuevo... Pero ¿quién serán ustedes hoy? ¿El PP de Aznar, que hablaba catalán en la intimidad para cortejar a Pujol? (Risas). ¿El PP de Ana Pastor, que acepta los votos nacionalistas catalanes para hacerse con la Presidencia del
Congreso? ¿O el PP de Rajoy, que en octubre de 2017 -octubre de 2017- ofrecía amnistías a los independentistas catalanes? (Aplausos). A lo mejor hoy toca que sea el PP de Feijóo, que ve bien hablar con Junts porque es un partido tradicional y
legal. Porque en esto debemos estar atentos. Si el PP hace reuniones con Junts está bien y es normal, pero si lo hace el PSOE se rompe España. LesPágina 10

puede parecer una contradicción y un despropósito y, efectivamente, no se han despistado, es una contradicción y un despropósito. (Aplausos).


Porque ustedes, señorías del PP, son capaces de todo por conseguir gobernar. (Rumores.-Risas de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso). Rían, rían. (Aplausos). ¿Rompían ustedes España cuando
llamaban a ETA Movimiento Vasco de Liberación? ¿Rompían ustedes España cuando indultaban a corruptos de manera inconstitucional? ¿Rompían ustedes España cuando hablaban catalán con Jordi Pujol? ¿Rompían España cuando pactaban en el Majestic dejar
gobernar a Convergència i Unió la Generalitat de Catalunya? ¿Rompían entonces España? ¿Degradaban entonces las instituciones españolas? ¿O es que mientras sea alguien del PP todo vale, pero cuando es un progresista nada, nada, nada es bueno?
(Aplausos).


Ustedes creen que el poder les pertenece, por derecho, por cuna, por herencia; detestan que gobernemos, detestan que gobiernen los partidos progresistas. Recordamos aquí los gritos desde esa bancada de Aznar o de Rajoy, incluso alguno de
Casado, contra gobiernos progresistas, contra gobiernos socialistas, no porque fueran socialistas, no porque fueran progresistas, no porque realmente pensaran de verdad que rompían España, sino solo porque no eran sus gobiernos, solo porque no
mandaban ustedes, que creen que el poder les pertenece siempre. (Aplausos).


A ustedes, señorías del PP, España les importa poco. Su doctrina la resumió muy bien Cristóbal Montoro: Que caiga España, que ya la levantaremos nosotros. Si a ustedes no les importa España ni los españoles. Por más que Sémper salga aquí
a hablar euskera el martes, como si lo hace bailando una aurresku, nadie les va a creer cuando dicen que ustedes respetan y aprecian todas las lenguas de España. No tienen ninguna credibilidad para decir esto en esta tribuna, porque hoy es el PP
quien más tensiona y rompe España. (Risas). Porque si no, ¿por qué están ustedes tan solos y nadie, salvo la extrema derecha, quiere hablar con ustedes para acordar un gobierno? (Aplausos). Qué España más pequeña, débil y reaccionaria dibujan
ustedes. Hoy, la España fuerte es la de Pedro Sánchez (rumores), responsable con la Constitución y llegando a pactos, sí, con fuerzas diversas para que podamos emprender un proyecto de ilusión y para la mayoría, para la mayoría de todos los
españoles y españolas. (Aplausos).


I sí, a Espanya és bona la diversitat, i que les diferents persones que hi visquin puguin expressar-se en les llengües que tenen. I si és bo que a Espanya ningú no tingui una òptica patrimonial de l'Estat ni de la nació, també ho és a
Galícia, també ho és al País Basc, també ho és a Catalunya. L'ús d'una llengua mai és en contra d'una altra. Llibertat de parlar les llengües de les persones i intel·ligència, perquè amb poc esforç ens entenem molt bé.


Ho hem dit al principi i em permetran que ho repeteixi ara, com a Grup Parlamentari Socialista no podíem permetre que en aquesta cambra les llengües es convertissin en un element de soroll i de confrontació. Avui actuem amb la
responsabilitat deguda després d'una legislatura sencera en què s'ha fet un mal ús continuat de les llengües en aquesta cambra. Perquè la pluralitat lingüística no divideix, la pluralitat de llengües enriqueix sempre, perquè tots aquells diputats
que pensin així, avui han d'estar d'acord amb aquesta modificació del reglament i votar perquè s'aprovi. Un acord que permetrà que aquesta cambra avui sigui més com és Espanya: plural i plurilingüe, i orgullosa de ser-ho.


Avui, senyories, fem un gran pas, un pas definitiu. Avui tornem a convertir les llengües en espais de trobada, en ponts d'unió. Avui deixen de ser les profundes trinxeres en què molts les volen convertir. Moltes gràcies i bon dia.


Y sí, en España es buena la diversidad y que las distintas personas que en ella vivan puedan expresarse en las lenguas que tienen. Y si es bueno que en España nadie tenga una óptica patrimonial del Estado ni de la nación, también lo es en
Galicia, también lo es en el País Vasco y también lo es en Cataluña. El uso de una lengua jamás va en contra de otra. La libertad de hablar las lenguas entre las personas e inteligencia también, porque con poco esfuerzo nos entendemos muy bien.
Lo hemos dicho al principio y me van a permitir que lo repita en este momento. Como Grupo Parlamentario Socialista, no podíamos permitir que en esta Cámara las lenguas se convirtieran en un elemento de ruido y confrontación. Hoy estamos actuando
con la responsabilidad debida, tras una legislatura entera en la que se ha hecho un mal uso continuado de las lenguas en esta Cámara, porque la pluralidad lingüística no divide, la pluralidad de lenguas enriquece siempre. Porque todos aquellos
diputados que piensen así, hoy deben estar de acuerdo con esta modificación del Reglamento y votar para que se apruebe, un acuerdo que va a permitir que esta Cámara hoy sea más como es España: plural y plurilingüe, y orgullosa de serlo. Hoy,
señorías, damos unPágina 11

gran paso, un paso definitivo. Hoy volvemos a convertir las lenguas en espacios de encuentro, en puentes de unión; hoy dejan de ser las profundas trincheras que muchos desearían que fueran.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, senyor Lamuà.


En turno de réplica, solicita la palabra el Grupo Parlamentario VOX. Señora Rodríguez de Millán, tiene la palabra por un tiempo de cinco minutos.


La señora RODRÍGUEZ DE MILLÁN PARRO: Son ustedes lo más ridículo que hay, porque resulta que... (Rumores y protestas). Un momento, les explico por qué. Resulta que un diputado que sale hablando en catalán y que habla español dice el
discurso y el traductor se lo traduce a alguien del País Vasco, que también sabe español, en español. O sea, los españoles que nos están viendo se tienen que dar cuenta del absurdo en el que ustedes se están gastando el dinero, que ustedes dicen
que va para sanidad, para educación. Pues no. No es magia, son nuestros impuestos.


Aquí hay únicamente dos modelos: el suyo, que consiste en introducir espías en los colegios para vigilar en qué lengua hablan los niños en el recreo, y el de aquellos que creemos en la coexistencia de las lenguas regionales con el respeto a
la lengua española, a la lengua de todos. Los únicos que practican la represión y el apartheid lingüístico en España son ustedes, que impiden a los españoles educar a sus hijos en español, que expulsan a profesionales de la Función pública, como
ocurrió cuando ustedes echaron a la única neuropediatra que había en Ibiza solamente porque no sabía hablar en catalán. Ustedes anteponen su agenda ideológica y sus sillones a los derechos de todos los españoles y engañan a sus votantes y a todos
los españoles de todas las formas posibles, pero el final siempre es el mismo: blanquear a los enemigos de España, blanquear un golpe de Estado y blanquear sus pactos con una persona que huyó en un maletero de un coche, prófuga de la justicia
española. ¿Y todo para qué? Para perpetrar desde la Moncloa el golpe que se dio desde la Generalidad en el año 2017. Nosotros entonces les sentamos en el banquillo y créanme que, si hace falta, lo volveremos a hacer.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Rodríguez de Millán.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Sémper, también por un tiempo de cinco minutos.


El señor SÉMPER PASCUAL: Gracias, señora presidenta.


Señor portavoz del Grupo Socialista, señor Lamua... (El señor Lamuà Estañol: Lamuà). Perdón.


Una pregunta previa. Le he dicho que es usted portavoz... ¿De quién? ¿En nombre de quién hablaba, del Grupo Socialista o de Junts? (Aplausos). Porque usted ha pasado de grupo a grupo. Usted se presentó por Girona, según tengo
entendido, por una formación política y les dijo a los electores que, si le votaban a usted, votaban a una formación política, pero cuando llegaron a esta Cámara el voto de sus electores se convirtió en votos para Junts. (Aplausos). ¡Y nos viene a
dar lecciones de credibilidad! ¡Nos viene a dar lecciones de coherencia! Es verdaderamente sorprendente. No sé si a sus electores les parecerá bien lo que usted ha hecho, aunque también sé que a ustedes les parecerá irrelevante lo que piensen sus
electores. (Aplausos).


En relación con las lenguas, le voy a decir una cosa también con toda franqueza, y entiéndame bien, sin entrar en detalles. A mí, a lo largo de mi vida, me han intentado decir e imponer en qué lengua hablar, cómo pensar y cómo vivir y ni
antes ni hoy ni después, ni aquellos ni nadie ni usted me van a decir a mí en qué lengua hablar, en qué lengua expresarme. (Aplausos). Porque creemos en la libertad, creemos en la libertad de los individuos, de los hombres y mujeres de este país
para vivir como consideren oportuno, para desarrollar sus proyectos vitales como consideren oportuno, sin que nadie les diga cómo tienen que hacer, sin que nadie les imponga cómo ser buenos catalanes, cómo ser buenos vascos, cómo ser buenos
españoles, porque, en definitiva, hay tantas formas de sentirse vasco, catalán, gallego, hay tantas formas de sentirse español como españoles hay en este país. (Aplausos).


La triste realidad es que con el paso de los años uno se va dando cuenta de que a esta vida se le pueden pedir muchas cosas, aunque yo creo que conviene pedirle pocas, pero que sean muy relevantes. Y una de esas pocas cosas relevantes que
le podemos exigir a la vida y a la política es ir de frente, señoría, es decir la verdad. Es no intentar convencer a los ciudadanos a través de este discurso en esta Cámara de que se pretende hacer una cosa cuando se quiere hacer la contraria. Es
que se va a hacer unaPágina 12

cosa que se dijo que no se haría. Porque la pregunta, señoría, por encima de cualquier otra floritura retórica, por encima de cualquier otra argumentación que pueda servir bien para un periódico, para una radio, para televisión o para
aliviarnos entre nosotros, es por qué la amnistía a quienes cometieron delitos hace pocos meses era imposible y hoy es necesaria. ¿Por qué, señoría? ¿Por qué? (Aplausos). ¿Por qué usted defendió que la respuesta del Estado de derecho ante un
golpe de Estado en Cataluña en el año 2017 tenía que ser contundente y hoy cree que esa respuesta fue equivocada? ¿Por qué? ¿Por qué se les dijo a los ciudadanos catalanes que el Estado de derecho les defendería -y les defendió- y hoy se les dice
a los ciudadanos catalanes que el Estado de derecho les tenía que haber dejado tirados? ¿Por qué, señoría? ¿Por qué? (Aplausos). Sería mucho más honesto, y al menos habría una pizca de respetabilidad, aunque lo que se vaya a hacer sea
indefendible, si lo que fueran a hacer lo contaran abiertamente, como el señor Barbón, presidente de Asturias. El señor Barbón dice: Sí, claro, esto de la amnistía es una incomodidad, pero es que hay que hacer presidente a Pedro Sánchez. (La
señora Lastra Fernández: ¡Mientes!). Digan lo mismo, no nos vengan con florituras. (Aplausos). Están ustedes dispuestos a todo con tal de alcanzar el poder.


A lo largo de la historia, al Partido Socialista y al Partido Popular nos han diferenciado muchas cosas, como es natural (el señor Cerdán León: ¡Afortunadamente!), y ha habido debates encendidos entre el Partido Popular y el Partido
Socialista, como es natural. Y en una democracia pluralista, lo normal y lo natural es que quienes pensamos diferente tengamos la oportunidad también de discutirlo con transparencia y con apertura. Esto ha sido lo normal. Pero a lo largo de la
historia también el Partido Socialista y el Partido Popular hemos compartido una convicción, hemos coincidido en una idea, que España no estaba en venta. Nosotros seguimos pensando lo mismo. Hoy el Partido Socialista pone España a la venta.


Muchas gracias. (Prolongados aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sémper.


Señor Lamuà, tiene la palabra por un tiempo de cinco minutos.


El señor LAMUÀ ESTAÑOL: Gràcies, presidenta.


Miri, com a electe de Girona, señor Sémper, jo el que faré és respectar-lo i no presumiré mai el que ha viscut vostè al País Basc perquè ho desconec i, per tant, el que primer li agrairia és que vostè no faci presumpcions de la meva
experiència com a polític no independentista a la província de Girona. Respecte a les persones, respecte als diputats.


Gracias, presidenta.


Como electo de Girona, señor Sémper, lo que yo voy a hacer es respetarle y no presumiré lo que ha vivido usted en el País Vasco porque lo desconozco, así que, por tanto, le agradecería que usted no haga tampoco presunciones de mi experiencia
como político no independentista en la provincia de Girona. Respeto a las personas, respeto a los diputados. (Aplausos).


Y yo, sin duda, no le diré qué lengua debe usted o no hablar, pero parece que Cuca Gamarra sí que ya lo hizo el martes, porque usted hoy aquí solo ha hablado castellano. (Aplausos).


Aquests dies assistim al paroxisme de la desorientació que pateix el PP. Una desorientació que afavoreix el pànic, la por. La por que tenen a Vox, por i necessitat intrínseca perquè només els queda la ultradreta per poder accedir al poder.
I ho hem vist a tot Espanya. Bé, els queda, ja ho saben, la ultradreta sempre que el señor Sémper segueixi parlant castellà com Déu mana. Quina vergonya que els únics que es volen associar amb vostès siguin els qui volen laminar les nostres
institucions democràtiques, els qui volen desfer el camí de les nostres autonomies, els qui -en resum- volen tornar a moments on la llibertat a Espanya era cosa de molt poquets. Aquells que com Blas Piñar pensen que això de la democràcia és molt
car i que això de les autonomies és una despesa inútil.


Estos días asistimos al paroxismo de la desorientación que sufre el PP, una desorientación que favorece el pánico, el miedo, el miedo que tienen a VOX, miedo y necesidad intrínseca, porque solo les queda la ultraderecha para poder acceder al
poder, y lo hemos visto en toda España. Bien, les queda -ya lo saben- la ultraderecha, siempre que el señor Sémper siga hablando castellano como Dios manda. Qué vergüenza que los únicos que se quieren asociar con ustedes sean quienes quieren
laminar nuestras instituciones democráticas, quienes quieren deshacer el camino de nuestras autonomías, quienes, en resumen, quieren volver a momentos en que la libertad en España era cosa de muy pocos, aquellos que, como Blas Piñar, creen que esto
de la democracia es muy caro y que esto de las autonomías es un gasto inútil.Página 13

Solo entendiendo esta soledad podemos comprender algunos viajes y encuentros, esforzados y discretos, de González Pons estos días, reuniones que serían motivo de aspavientos y gritos por parte de la bancada popular de ser realizados por
cualquier otro grupo parlamentario de esta Cámara. Por cierto, nos gustaría -por qué no- saber el motivo, la intención y todo lo que se habló en estos viajes, que seguro que sería muy curioso de saber hoy y aquí. Porque hasta hoy, para todos los
partidos independentistas y nacionalistas de España, no ha habido nada más rentable que pactar con ustedes gobiernos de España. Se lo podemos preguntar a los que hicieron los pactos del Majestic, por ejemplo. No estuvo nada mal. El PP pasó
-recuerden- de corear en Génova aquello de 'Pujol, enano, habla castellano' a que Aznar en dos semanas hablara catalán en la intimidad. Eso sí fue un hito memorable del plurilingüismo nacional (aplausos) y no la implantación de las lenguas en el
Congreso.


La percepción del gasto y oportunidad en las bancadas de la derecha es difícil de seguir también. Implantar las lenguas en un Congreso ya nos han dicho que es un despilfarro. ¿Y montarle un chiringuito de la oficina del español a Toni
Cantó por 75 000 euros? Eso sí fue una buena inversión, sobre todo para él, pero el resto todavía no sabemos si algún día hizo algo en esa oficina. (Risas y aplausos). ¿Y montarle a Gallardo una vicepresidencia sin competencias en Castilla y
León, para que VOX les dé el Gobierno, por 80 000 euros? Nada mal, para impedir que quien había ganado, el Partido Socialista, pudiera gobernar en esa comunidad. (Rumores.-Aplausos). ¿Y qué me dicen de la bandera española de Colón? (Rumores).
Cálmense... Unos míseros 375 000 euros, más 50 000 de mantenimiento cada año que está ahí colgada. Toda una inversión para el bien y para el futuro de los españoles. Señora, pase por Colón, que su hispanidad aumentará automáticamente un 10 %.
(Risas y aplausos). Pero luego dicen que el que hoy implantemos el uso de todas las lenguas oficiales en el Congreso es un despilfarro.


El problema no es el dinero; el problema son ustedes, los del no a todo, los que nunca quieren avanzar. Es normal, porque lo demostramos la pasada legislatura: cuando España avanza, ustedes se quedan atrás. Cuando España se une más,
ustedes se quedan más solos que nunca. Sigan así, que a España le va a ir mejor. (Prolongados aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Lamuà.


En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Rego por un tiempo de siete minutos.


El señor REGO CANDAMIL: Moitas grazas, señora presidenta.


Hoxe completamos a tramitación da reforma do regulamento do Congreso para lle dar máis seguranza xurídica a un uso das linguas que na realidade xa se podía facer, como demostramos nesta semana; mais, a pesar de o regulamento non establecer
ningún idioma obrigatorio no Congreso, sempre a presidencia fixo unha interpretación restritiva que obrigaba ao uso do español e só permitía unha utilización anecdótica, case folclórica -un saúdo, unhas frases, unha citación- do galego e das outras
linguas oficiais. As linguas como mero enfeite, en definitiva. É claro que a ultradereita nin precisa de adornos; está ben. Nin oen. Foi entrar o galego no Congreso e saír Vox pola porta. Nada mal. Xustiza poética.


Parece que tamén ao Partido Popular lle sobran os adornos visto o balbordo que se armou polo simple feito de que o señor Sémper dixese aquí apenas unhas frases en euskera. Tomamos nota. En todo caso, ese uso ritual que se podía facer no
Congreso é a imaxe exacta dunha concepción política que hoxe algúns se empeñan en manter en que existe unha lingua de primeira e linguas de segunda, o que implica tamén, dito sexa de paso, existiren cidadáns de primeira e cidadáns de segunda, e
tamén hoxe aquí o señor Sémper do Partido Popular acaba de certificalo cando di que a el ninguén lle vai dicir en que lingua falar, mais el e o Partido Popular quérenos dicir en que lingua temos que falar aquí no Congreso. E isto era unha anomalía
democrática.


E mais unhas das expresións das limitacións políticas do Estado español é o chamado 'Réxime de 78', que tardou 45 anos en recoñecer e plasmar nesta cámara a realidade plurilingüe do Estado. Mais que aquí, se nos retirase a palabra na
tribuna, como me aconteceu en diversas ocasións na pasada lexislatura, por empregar a nosa lingua, simboliza perfectamente a constante histórica de como ao pobo galego se lle quixo 'con toda a riqueza de astucias e violencia', como dixo Castelao,
retirar a palabra no seu propio idioma. 500 anos de imposición do español que, no entanto, non conseguiron que renunciásemos a aquilo que nos fai ser o que somos porque, seguindo o autor de Sempre en Galiza, 'se aínda somos galegos e galegas é por
obra e graza do idioma'. Sempre haberá quen negue isto; isto que é, porén, unha evidencia histórica.Página 14

En xuño de 2022, no debate dunha proposición similar que asinábamos as forzas políticas, estaba precisamente a citar un caso cando me foi retirado o uso da palabra. Por iso gustaríame recuperar aquí unha parte daquela intervención que non
puiden concluír. Estaba a falar dunha declaración de quen era, na altura de ser proferida, ano 2001, xefe do Estado, Borbón, actualmente residente en Abu Dabi. Cito na lingua orixinal: 'Nunca fue la nuestra lengua de imposición, sino de
encuentro. A nadie se le obligó nunca a hablar en castellano'. Unha falsidade. Unha mentira máis das moitas que contou desde a xefatura do Estado. A imposición do castelán na Galiza e a prohibición do galego ao longo de séculos está sobradamente
documentada.


Hai agora un ano foi publicado un libro magnífico do profesor Carlos Callón, O libro negro da lingua galega, que compila os múltiplos factos deses 500 anos de persecución do galego. Inicia o percurso desa represión en maio de 1480, momento
en que os chamados Reis Católicos impoñen o uso do castelán aos escribáns, e finaliza en 1986, ano en que é ditada unha sentenza do Tribunal Constitucional que limitaba a oficialidade do galego. Mais sei que tamén para traballar pola plena
normalidade nace a Mesa pola Normalización Lingüística. Quero tamén traer aquí a voz do autor recollida nunha entrevista nun medio. Di: 'É un libro que fala das feridas, das cicatrices, pero non só atopamos a historia da represión, senón tamén os
lóstregos da noite, da xente que abriu a boca. Nós somos herdeiros e herdeiras tanto da represión como das persoas que loitaron en tempos moi difíciles. Porque, se hai algo certo, é que o pobo galego nunca se rendeu na defensa da súa lingua e
nunca se renderá'. E como non temos vontade de nos render, quero insistir en algo que dixen na pasada terza feira: A incorporación do galego como lingua de uso no Congreso non é o fin de nada. Ao contrario: debe actuar como panca que impulse a
normalización da nosa lingua na Galiza, e continuaremos reclamando ás Administracións públicas que actúen nesa dirección.


Xa falei aquí do infame Decreto de plurilingüismo do Partido Popular que prohibe impartir algunhas materias en galego e que debe ser derrogado sen máis demora. Mais tamén reclamamos ao Estado. Reparen: A Mesa pola Normalización
Lingüística sinala que existen na actualidade máis de 500 disposicións legais que garanten a presenza do español, sempre en detrimento das linguas propias, claro: 200 delas no ámbito socioeconómico e particularmente do consumo. Precisamente neste
ámbito, entre outros, podería ter un efecto práctico positivo a declaración de galego, euskera e catalán como linguas oficiais da Unión Europea, para alén do recoñecemento político que implica na nosa existencia como pobo.


A vergoñenta claudicación do ministro de Exteriores no primeiro día establecendo, ademais, unha xerarquización que implica discriminar o galego e o euskera, é simplemente inaceptábel e unha afronta ao pobo galego. Como dicía, non hai nin
pode haber linguas de primeira e linguas de segunda. Os galegos e galegas non somos máis que ninguén, mais tampouco menos e, por tanto, non podemos aceptar semellante discriminación. Non escoitarán reprochárllela ao Partido Popular. Se callar,
lanzárllela á cara como exemplo dos fracasos do Goberno, mais non lle reclamarán que rectifiquen. Nós si, coa máxima contundencia posíbel esiximos ao Goberno español que rectifique e que manteña a defensa da oficialización das tres linguas na Unión
Europea.


O PP terá que dar explicacións na Galiza por votar aquí en contra do galego e, sen dúbida, vostedes terán que dalas se continuaren con esa proposta discriminatoria. Hoxe o Partido Popular persiste en dar as costas a todas as persoas que no
noso país teñen por lingua de uso o galego, e aínda todas as que, sen telo como lingua habitual, a consideran súa: a lingua propia da Galiza, insisto, porque o é. E o señor Núñez Feixoo, vostede, que foi presidente do Goberno galego, que renegue da
nosa lingua é unha deshonra que sempre levará consigo e que se sumará á que acarreta ser artífice das políticas de maltrato ao noso idioma que impulsou desde a Xunta da Galiza. Finalizo: lembro que no ano 2001, nunha estraña intervención en
español, vostede dixo, e cito na lingua orixinal: 'Reivindicamos la Galicia donde hablamos español y castellano, y donde lo que nos interesa es aspirar a hablar inglés'. Lapsus línguae ou é que o traizoou o subconsciente? Pois olle, xa lle digo
eu que non. Esa Galiza non chegará. A nosa lingua vaise manter e vai avanzar en usos e falantes no camiño da plena normalización. E se para iso é preciso tirar o Partido Popular definitivamente do Goberno galego, non se preocupe porque o BNG está
pronto para facelo e o momento está próximo. Non só pola lingua, mais tamén pola lingua. Loxicamente votaremos en contra das emendas de Vox e Partido Popular, e a favor da que presentou o Partido Nacionalista Vasco. Moito obrigado.


Gracias, señora presidenta.


Hoy completamos la tramitación de la reforma del Reglamento del Congreso para dar más seguridad jurídica a un uso de las lenguas que, en realidad, ya se podía hacer, como demostramos esta semana.Página 15

Pero a pesar del Reglamento, que no establece ningún idioma obligatorio, en el Congreso, siempre la Presidencia ha hecho una interpretación restrictiva que obligaba al uso del español y solo permitía una utilización anecdótica, casi
folclórica: un saludo, unas frases, una cita del gallego y de las demás lenguas oficiales; las lenguas como simple decoración, en definitiva. Y claro, la ultraderecha no necesita adornos, está bien. Pero en cuanto el gallego entró en el
Congreso, VOX salió por la puerta. Nada malo, justicia poética.


Parece que también al Partido Popular le sobran los adornos visto el ruido que se ha montado por el simple hecho de que el señor Sémper pronunciase aquí apenas unas frases en euskera; tomamos nota. En todo caso, ese uso ritual que se podía
hacer en el Congreso es una nota de una concepción política que hoy algunos se empeñan en mantener: que existe una lengua de primera y lenguas de segunda; lo que implica también -dicho sea de paso- que existen ciudadanos de primera y ciudadanos de
segunda. Y también hoy aquí el señor Sémper, del Partido Popular, acaba de certificarlo cuando dice que a él nadie le va a decir en qué idioma hablar, aunque él y el Partido Popular quieren decirnos en qué lengua tenemos que hablar aquí en el
Congreso.


Esto era una anomalía democrática, además de una de las expresiones de las limitaciones políticas del Estado, del llamado régimen del 78, que tardó cuarenta y cinco años en reconocer y plasmar en esta Cámara la realidad plurilingüe del
Estado. Aunque aquí se nos retirase la palabra en la tribuna, como sucedió en diversas ocasiones en la pasada legislatura por usar nuestra lengua, simboliza perfectamente la constante histórica de cómo al pueblo gallego se le ha querido -con toda
riqueza de astucias y violencias, como dijo Castelao- retirar la palabra en su propio idioma. Quinientos años de imposición del español que, no obstante, no han conseguido que renunciemos a eso que nos hace ser lo que somos, porque, siguiendo al
autor de Sempre en Galiza, si aún somos gallegos y gallegas es por obra y gracia del idioma. Siempre habrá quien niegue esto. Esto, que es, no obstante, una evidencia histórica.


En junio de 2022, en el debate de una proposición similar que estas fuerzas políticas impulsábamos, estaba precisamente citando un caso cuando se me retiró la palabra, y me gustaría recuperar aquí una parte de aquella intervención que no
pude concluir. Hablaba de una declaración de quien estaba a punto de ser nombrado en 2001 jefe del Estado, el Borbón actualmente residente en Abu Dhabi -cito en la lengua original-: 'Nunca fue la nuestra lengua de imposición sino de encuentro, a
nadie se le obligó nunca a hablar en castellano'. Una falsedad, una mentira más de las muchas que contó desde la Jefatura del Estado. La imposición del castellano en Galicia y la prohibición del gallego a lo largo de siglos está sobradamente
documentada.


Hace ahora un año, se publicó un magnífico libro del profesor Carlos Callón, O libro negro da lingua galega, que compila los múltiples hechos de esos quinientos años de persecución del gallego. Inicia el recorrido de esa represión en mayo
de 1480, momento en que los llamados Reyes Católicos imponen el uso del castellano a los escribanos y finaliza en 1986, año en el que se dicta una sentencia del Tribunal Constitucional que limitaba la oficialidad del gallego, pero también en el que
para trabajar con plena normalidad nace la Mesa para la normalización lingüística. Quiero traer aquí la voz de un autor recogida a través de un medio. Es un libro que habla de las heridas, de las cicatrices, pero no solo encontramos la historia de
la represión, sino también los relámpagos de la noche de la gente que abrió la boca. Nosotros somos herederos y herederas tanto de la represión como de las personas que lucharon en tiempos muy difíciles. Porque si hay algo cierto es que el pueblo
gallego nunca se ha rendido en la defensa de su lengua y nunca lo hará. Y, como no tenemos voluntad de rendirnos, quiero insistir en algo que dije el martes pasado. La incorporación del gallego como lengua de uso en el Congreso no es el fin de
nada, al contrario, debe actuar como palanca que impulse la normalización de nuestra lengua en Galicia. Y continuaremos reclamando a las administraciones públicas que continúen actuando en ese sentido.


Ya hablé aquí del infame decreto del plurilingüismo del Partido Popular, que prohíbe impartir materias en gallego y que debe ser derogado sin más demora. Pero también reclamamos al Estado la Mesa por la normalización lingüística, señala que
existen en la actualidad más de quinientas disposiciones legales que garantizan la presencia del español, siempre en detrimento de las lenguas propias, claro; doscientas de ellas en el ámbito socioeconómico y, particularmente, del consumo. Es en
este ámbito precisamente, entre otros, donde podría tener un efecto práctico, positivo, la declaración del gallego, euskera y catalán como lenguas oficiales en la Unión Europea, además del reconocimiento político que implica de nuestra existencia
como pueblo.


La vergonzosa claudicación del ministro de Exteriores en el primer día, estableciendo una jerarquización que implica discriminar al gallego y el euskera es simplemente inaceptable y una afrenta al pueblo gallego.Página 16

Como decía, no hay ni puede haber lenguas de primera y lenguas de segunda. Los gallegos y gallegas no somos más que nadie, pero tampoco menos y, por lo tanto, no podemos aceptar tal discriminación. No se lo escucharán reprochar al Partido
Popular, tal vez se lo lanzarán a la cara como ejemplo de los fracasos del Gobierno, pero no les reclamarán que rectifiquen. Nosotros sí, con la máxima contundencia posible, exigimos al Gobierno español que rectifique y que mantenga la defensa de
la oficialización de las tres lenguas en la Unión Europea.


El Partido Popular deberá explicarse en Galicia por votar aquí contra el gallego y, sin duda, ustedes también tendrán que dar explicaciones si continúan con esta propuesta discriminatoria. Hoy el Partido Popular quiere dar la espalda a las
lenguas de nuestro país, a todas las que tienen derecho a uso en el país y a las que, sin serlo, son propias de cada persona. Señor Núñez Feijóo, usted, que fue presidente del Gobierno gallego, reniega de nuestra lengua y es un deshonor que siempre
se sumará y que arrastrará por ser artífice de las políticas de maltrato de nuestro idioma que ha impulsado desde la Xunta de Galicia. Recuerdo que en 2021, en una intervención en español, usted dijo -y cito en original-: Reivindicamos la Galicia
donde hablamos español y castellano y donde lo que nos interesa es aspirar a hablar inglés. ¿Lapsus linguae o será que le ha traicionado el subconsciente? (Risas). Pues fíjese, ya le digo yo que no, esa Galicia no llegará. Nuestra lengua se
mantendrá y avanzará en usos y hablantes en el camino de la plena normalización. Y si para ello es necesario apartar al Partido Popular definitivamente del Gobierno gallego, no se preocupe, porque el BNG está preparado para hacerlo y el momento
está próximo, no solo por la lengua, sino también por la lengua. Lógicamente, votaremos en contra de las enmiendas de los partidos VOX y Popular y a favor de la del Socialista.


La señora PRESIDENTA: Grazas, señor Rego.


Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la señora Pozueta Fernández por un tiempo también de siete minutos.


La señora POZUETA FERNÁNDEZ: Eskerrik asko, presidente andrea, egun on guztioi.


Bel Pozueta naiz, altsasuarra, nafarra. Eta euskalduna. Gaur hemen, Madrilen, euskaraz mintzo naiz; bihar Nafarroako hainbat eremutan ezingo dut egin. Hau da paradoxa: Madrilen bai eta gure herrian ezin. Hau da nafar euskaldunon
errealitate onartezina. Hau da bizi dugun egoera mingarria. Hau da errotik aldatu behar dugun oraina, euskaldunon eskubideak toki guztietan errespetatuak izango diren etorkizuna eraikitzeko, salbuespenik gabe.


Duela 58 urte jaio nintzen Ziordian, Altsasu ondoan dagoen herri txiki batean. Nerabea nintzenean, Altsasura bizitzera joan nintzen eta han hasi nuen nire bide zail bezain ederra: euskara. Amaren familia euskalduna zen eta euskara zen
familian erabiltzen zen hizkuntza, baina frankismoaren errepresioaren eta kolonialismoaren kulturaren ondorioz, euskara baztertu eta transmisioaren katea moztu egin zen familia barruan. 14 urte nituela, euskaraz bizi nahi nuela erabaki nuen eta,
gure inguruko asko bezala, gauetan hasi nintzen euskara ikasten, gau-eskolan. Gaur harrotasunez esan dezaket euskalduna naizela, euskara maite eta erabiltzen dudala nire egunerokotasunean. Ez da bide erraza izan, ez, baina euskarak mundu berri
bati ateak ireki zizkidan, ulerkera berriei, balore eta sentimendu berriei. Erabaki horrekin, gaur nire hiru seme-alabak euskaldunak dira eta harro esan dezaket familian euskararen transmisioa berreskuratu dugula.


Altsasun, egun, euskaraz ikasteko aukera dute ume eta nerabeek. Orain 51 urte, auzolan erraldoi bati esker Iñigo Aritza ikastola sortu zen, sortu zuten. 20 urte berandu, guraso nekaezin askori esker eta haien kemenari esker, euskarazko
eskola publikoa zabaldu zen herrian. Hau Altsasuko errealitatea da, baina tamalez Nafarroan, oraindik orain, euskaraz ikastea eta bizitzea debekatuta daukate milaka eta milaka herritarrek, Nafarroan lehen eta bigarren mailako pertsonak daudelako
hizkuntza-eskubideen arabera.


Beharbada, askok ez duzue jakingo Nafarroan euskararen ezagutza eta transmisioaren kontrako politika publikoak egin direla hamarkada luzeetan. Eta gaur-gaurkoz indarrean jarraitzen dute politika atzerakoi horiek. Bai, Nafarroan euskararen
kontra politika publikoak egin dira. Eta bai, UPNk eta PSNk bat egin dute euskararen aurkako politika horietan. Nola ulertu daiteke nafarrek Nafarroak berezko duen hizkuntzaren kontra egitea? Euskara Nafarroaren hizkuntza da. Lingua navarrorum,
lingua navarrorum, Cerdán jauna. Bai, lingua navarrorum, Catalán jauna. Bai, lingua navarrorum, Sayas eta Adanero jauna. Adanero jada ez da Nafarroako diputatua, Madrilgoa da, barkatu. Baina zuek guztiek errealitate hau ukatzen duzue.Página 17

Gracias, señora presidenta.


Muy buenos días a todas y todos. Soy Bel Pozueta, alsasuarra, navarra y euskaldún. Hoy aquí, en Madrid, hablo en euskera y mañana, en varias zonas de Navarra, no podré hacerlo. Esta es la paradoja. En Madrid sí y en nuestro país no, no
se puede. Esta es la realidad de los navarros euskaldunes, una realidad inaceptable, y esta es la dolorosa situación que vivimos. Este es el presente que debemos cambiar radicalmente para construir un futuro en el que los derechos de todos los
euskaldunes sean respetados en toda Euskal Herria, sin ninguna excepción.


Yo nací hace cincuenta y ocho años en Ziordia, un pequeño pueblo junto a Alsasua. De adolescente me fui a vivir en Alsasua y allí es donde empezó mi camino, un camino difícil y, a la vez muy hermoso, hacia la lengua vasca, hacia el euskera.
Mi familia materna era euskaldún y el euskera era la lengua que se utilizaba en la familia, pero debido a la represión franquista y al colonialismo cultural, el euskera se quedó arrinconado y la cadena de la transmisión del euskera se cortó en el
seno de nuestra familia. Yo, cuando tenía catorce años, decidí que quería vivir en euskera y, como muchas personas de nuestro entorno, empecé a aprender euskera por las noches en la escuela nocturna. Yo hoy puedo decir con todo orgullo que soy
euskaldún, que amo el euskera y uso el euskera en mi vida diaria. No ha sido un camino fácil, claro que no, pero el euskera me abrió unas puertas: las puertas a todo un mundo nuevo y a nuevas formas de comprender, a nuevos valores y sentimientos.
Y gracias a aquella decisión, hoy mis hijos son euskaldunes. Hemos recuperado la transmisión del euskera en la familia. Lo puedo decir con todo el orgullo: a día de hoy, en Alsasua los niños, las niñas y las personas adolescentes tienen la
oportunidad de estudiar en euskera. Hace cincuenta y un años, gracias a una enorme labor comunitaria y voluntaria, se construyó la Ikastola Iñigo Aritza. Fue gracias al trabajo, a la demanda y al coraje de muchos padres y muchas madres, un trabajo
que se hizo con mucha valentía. Y después de veinte años, se abrió la primera escuela pública en euskera allí, en Alsasua.


Esta es la realidad de Alsasua. Pero, lamentablemente, en Navarra todavía hoy miles y miles de ciudadanos y ciudadanas tienen prohibido estudiar y vivir en euskera, porque en Navarra todavía hoy hay personas de primera y de segunda en
función de los derechos lingüísticos. Tal vez muchos de ustedes no sepan que en Navarra se han llevado a cabo políticas públicas contrarias al aprendizaje y la transmisión del euskera durante largas décadas. Además, a día de hoy, esas políticas
siguen vigentes. Esas políticas retrógradas siguen vigentes a día de hoy. Sí, en Navarra se han hecho políticas públicas contra el euskera. Y sí, tanto UPN como PSN han coincidido en estas políticas contra el euskera. ¿Cómo se puede entender que
los navarros se opongan a la lengua propia de Navarra? El euskera es la lengua de Navarra, lingua navarrorum. Lingua navarrorum, señor Cerdán. Sí, lingua navarrorum, señor Catalán. Sí, lingua navarrorum, señor Sayas, señor Adanero. Ah, no, el
señor Adanero ya no es diputado por Navarra, lo es por Madrid; disculpen. Pero sí, en todo caso, todos ustedes niegan esta realidad.


Hoy en día en Navarra, casi la mitad de las personas jóvenes usan o conocen en diferente medida el euskera. Hoy en día en Navarra, cerca del 30 % de las nuevas escolarizaciones se hacen en euskera y casi otro 20 % cuenta con nuestra lengua
como asignatura. Esta es la realidad de Nafarroa, señorías. Navarra es cada vez más euskaldún, y lo será aún más por encima de todas estas trabas y prohibiciones. Navarra es plural. Sí. Navarra cuenta con comarcas plenamente euskaldunes y otras
con niveles de conocimiento muy bajos. Somos plenamente conscientes y lo respetamos, pero queremos que toda la ciudadanía navarra, viva donde viva, hable el idioma que hable, tenga la oportunidad de decidir estudiar, trabajar, relacionarse y vivir
en euskera. ¿Por qué no lo permiten? ¿Por qué son ustedes quienes deben decidir por la ciudadanía? Incluso ustedes impulsan programas como el PAI para que el alumnado navarro aprenda inglés como medida de contención ante el aprendizaje en
euskera.


Les animamos, señorías del PSOE y del PSN, a que sean más valientes, a que reconozcan de manera efectiva, como lo hacemos nosotras, la diversidad y la pluralidad lingüística de nuestro pueblo. Ya es hora de iniciar un nuevo ciclo en Navarra
que nos trate a todas por igual y respete los derechos por igual. Vamos a trabajar por ello, no les quepa duda.


Euskara duela 2000 urte baino gehiago Aranguren ibarreko Irulegiko eskuan idatzita geratu zen sorioneku hitza delako. Euskara urtero Erriberatik Euskal Herri osora hedatzen den Errigora ekimen herritarra delako. Euskara milaka pertsonak
alaitasunez ehunka kilometro egiten dituzten Korrika delako. Euskara poza eta ilusioa sentiarazten digun gure Osasuna futbol-taldea delako. Euskara San Ferminetako peñak direlako. Euskara, azken finean, Nafarroa delako eta Nafarroa, euskara.Página 18

Amaitzera noa. Gaur, euskararen aldeko aurrera pausoa eman dugu. Gaur, euskaldunok beste espazio bat irabazten dugu. Gure hizkuntzari prestigioa eman eta lau haizetara zabaltzen jarraitzeko. Gaur, Euskal Herria, gure nazioa, berriro
ageri da zuen guztien aurrean, oztopoz oztopo. Eta, gaur, bihotz-bihotzetik esan dezakegu Nafarroan eta Euskal Herri osoan euskaraz bizi nahi dugula. Eta egingo dugula, eta ez dago zalantzarik. Gora Nafarroa euskalduna. Eskerrik asko.


El euskera es la lengua que ha aparecido en el Valle de Aranguren, en ese yacimiento que se ha encontrado en Irulegui, con la palabra sorioneku en una mano de bronce de hace más de 2000 años. El euskera es también la iniciativa ciudadana
que se llama Errigora, que cada año se extiende desde la ribera a toda Euskal Herria. Y el euskera es también la iniciativa Korrika, en la que miles de personas recorren cientos de kilómetros con alegría. El euskera es también nuestro equipo de
fútbol Osasuna, que tantas alegrías y penas nos da. El euskera también son las peñas de San Fermín. El euskera, al fin y al cabo, es Navarra y Navarra es el euskera.


Finalizo enseguida. Hoy, ahora, damos un paso más a favor de nuestro euskera y, hoy, los euskaldunes ganamos otro espacio para seguir prestigiando y difundiendo nuestra lengua. Hoy, Euskal Herria, nuestra nación, vuelve a quedar de
manifiesto ante todos ustedes, por encima de todos los obstáculos, y hoy, sí, desde el corazón, podemos decir que queremos vivir en euskera en toda Navarra y en toda Euskal Herria, y así lo haremos. No tenemos ninguna duda de ello. ¡Viva Navarra
euskaldún!


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Eskerrik asko, señora Pozueta.


Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, tiene la palabra la señora Calvo Gómez, por un tiempo también de siete minutos.


La señora CALVO GÓMEZ: La darrera vegada que vaig parlar en català en aquesta cambra em van cridar a l'ordre, em van retirar la paraula i em van expulsar. No va servir de res recordar-li a la presidenta Meritxell Batet que cap article del
reglament prohibia l'ús del català, i em va entendre perfectament perquè ella també és catalanoparlant. Però en aquell moment no hi havia voluntat política de respectar els nostres drets lingüístics, ans al contrari, em va repetir fins a tres
vegades que fes servir la seva llengua comú. Els mateixos que ens discriminaven i menystenien lingüísticament s'han erigit ara en defensors de les llengües cooficials aquí i a la Unió Europea. Han trigat cinc anys a fer-ho. Com han assenyalat
alguns, és més que evident que faltava Junts a l'equació. Hi insistim, es podia i es pot fer servir el català en aquesta cambra sense reformar el reglament. I ho diem des de la nostra posició independent externa als blocs que promouen o ataquen la
reforma, però clau, determinant, a l'hora de garantir la no discriminació del català.


Com saben, Junts va forçar una modificació de la proposició inicial justament perquè des del primer moment es tractés el català en igualtat de condicions. Votarem a favor de l'esmena del PNB per garantir el valor jurídic de les versions que
es publiquin en llengües cooficials. I votarem a favor de la reforma perquè després de gairebé quaranta-cinc anys de negació a expressar-nos lliurement en català, ja tocava posar negre sobre blanc aquest dret preexistent, que les llengües pròpies
dels ciutadans que representem han de ser presents en igualtat a la casa de la paraula, de les paraules.


Perquè quan des de Junts defensem el català ho fem pensant en els més de deu milions de parlants que té la llengua, estimant tots i cadascun dels seus accents i de les seves variants, des de Salses a Guardamar, des de Catalunya fins a
l'Alguer, passant per València, Balears i Pitiüses, la Franja, Andorra o la Catalunya Nord. Aprofitem per mostrar tot el nostre suport als alcaldes catalans d'Elna, PortVendres, Tarerac i Sant Andreu de la Sureda per la seva defensa del dret a fer
els plens en català. Mentre veiem com aquí hi ha qui perd l'euskera en vint-i-quatre hores, reivindiquem la normalitat. Com la que hi ha a Nacions Unides, on demà es parlarà a l'assemblea en català, on fa trenta anys que es parla en català des
d'aquell primer discurs del cap d'Estat d'Andorra, Òscar Ribas i Reig, el 1993. Deia Ribas: 'Tenim ben clar que per fer coses i comunicar-les cal ser cosmopolites i poliglots, però també per ser cal aprofundir en les pròpies arrels, i les nostres
són les de la cultura catalana.'


No som ingenus ni caurem en la complaença del que s'ha aconseguit. És una fita històrica, però els catalans millor que ningú sabem el pa que s'hi dona, al Regne d'Espanya. El mateix PSC que avui s'enfronta al PP no va tenir cap escrúpol a
l'hora de pactar justament amb el PP per fer fora Junts de l'Ajuntament de Barcelona, quan va ser Xavier Trias qui va guanyar l'alcaldia de Barcelona. Així que tinguem clar que el que passa avui no és per convicció, sinó per necessitat i perquè
molts no poden resistirPágina 19

aquesta atracció fatal que senten pels temps del blanc i negre, els temps en què a Catalunya no podíem escoltar la ràdio o veure tele en català.


La meva generació no va tenir immersió lingüística en català a l'escola i si, com en el meu cas, eres filla d'immigrants, estaves obligat a viure gairebé al cent per cent en castellà. Moltes persones senten vergonya de no saber-lo escriure
o de fer errades quan el parlen. Aquí i ara els diem que ho facin, que l'escriguin, que el parlin, perquè els que haurien de sentir vergonya són els que ens van robar el català durant dècades. Jo vaig tenir la sort de poder-lo aprendre a Viladrau,
un petit poble del Montseny, quan anava a casa del tiet Santiago. Allà també vaig aprendre que la llengua és el pilar de la nació catalana. Això, els nostàlgics de la uniformitat colonialista ho saben prou.


Així que, no ens enganyem, només la independència garanteix la supervivència de la nostra llengua i de la nostra nació. Ho repeteixo, només la independència garanteix la supervivència de la nostra llengua i de la nostra nació. Una nació
formada més d'un 70 % per ciutadans amb origen de fora de Catalunya. Jo mateixa no tinc ni un cognom català, i la meva llengua materna va ser el castellà, però la del meu fill és el català perquè volem un futur en català. I ho dic sense renegar
dels meus orígens, sense animadversió cap a qualsevol altra llengua, però tenint clar que vull viure en una Catalunya lliure on es lluiti contra les desigualtats i no contra les diferències, on no hi hagi ciutadans de primera i ciutadans de segona,
ni parlants de primera i parlants de segona.


Advertia la lingüista Carme Junyent que el català està en emergència lingüística i que són els parlants -i la cito- els que han de salvar la llengua. Però no només els parlants de la llengua amenaçada, perquè també necessitem la solidaritat
dels parlants de les llengües dominants. Apel·lem avui aquí a tots els parlants.


Com deia al principi, la darrera vegada que vaig intentar fer tot el discurs en català en aquesta cambra vaig acabar expulsada. Gràcies, presidenta. Passi el que passi en un futur, avui fem història.


La última vez que hablé en catalán en esta Cámara me llamaron al orden, me retiraron la palabra y me expulsaron. De nada sirvió recordarle a la presidenta Meritxell Batet que ningún artículo del Reglamento prohibía el uso del catalán, y me
entendió perfectamente, porque ella también es catalanohablante. Pero en aquel momento no había voluntad política de respetar nuestros derechos lingüísticos. Todo lo contrario, me repitió hasta tres veces que utilizara su lengua común.


Los mismos que nos discriminaban y ninguneaban lingüísticamente se han erigido ahora en defensores de las lenguas cooficiales, aquí y en la Unión Europea; han tardado cinco años en hacerlo. Como han señalado algunos, es más que evidente
que faltaba Junts en la ecuación. Insistimos, se podía y se puede utilizar el catalán en esta Cámara sin reformar el Reglamento, y lo decimos desde nuestra posición independiente, externa a los bloques que promueven o atacan la reforma, pero clave,
determinante a la hora de garantizar la no discriminación del catalán. Como saben ustedes, Junts forzó una modificación de la proposición inicial justamente para que desde el primer momento se tratara el catalán en igualdad de condiciones.


Votaremos a favor de la enmienda del PNV para garantizar el valor jurídico de las versiones que se publiquen en lenguas cooficiales. Y votaremos a favor de la reforma porque, después de casi cuarenta y cinco años de negación del derecho a
expresarnos libremente en catalán, ya era el momento de poner negro sobre blanco este derecho preexistente: que las lenguas propias de los ciudadanos que representamos deben estar presentes en pie de igualdad en la casa de la palabra, de las
palabras. Porque cuando desde Junts defendemos el catalán lo hacemos pensando en los más de 10 millones de hablantes que tiene la lengua, amando a todos y cada uno de sus acentos y sus variantes, desde Salses a Guardamar, desde Cataluña hasta el
Alghero, pasando por Valencia, Baleares y Pitiusas, la Franja, Andorra o la Cataluña norte.


Aprovechamos para mostrar todo nuestro apoyo a los alcaldes catalanes de Elna, Portvendres, Tarerac y Sant Andreu, por su defensa del derecho a llevar a cabo sus plenos en catalán. Mientras vemos que aquí hay quien pierde el euskera en
veinticuatro horas, reivindicamos la normalidad, como la que existe en las Naciones Unidas, donde mañana, en la Asamblea, se hablará en catalán, donde hace treinta años que se habla en catalán desde aquel primer discurso del jefe de Estado de
Andorra, Òscar Ribas Reig, en 1993. Decía Ribas: Tenemos muy claro que para hacer cosas y comunicarlas hay que ser cosmopolitas y políglotas, pero también que para ser, uno debe profundizar en sus propias raíces, y las nuestras son las de la
cultura catalana. No somos ingenuos ni vamos a caer en la complacencia de lo que ya se ha logrado. Es un hito histórico, pero los catalanes mejor que nadie sabemos cómo las gasta el Reino de España. El mismo PSC que hoy se enfrenta al PP no tuvo
ningún escrúpulo a la hora de pactar precisamente con el PP para expulsar a Junts del Ayuntamiento de Barcelona, cuando fue Xavier Trias quien ganó la Alcaldía de Barcelona. Así que tengamos claro que lo que sucede hoy no es por convicción, sino
por necesidad, y porque muchosPágina 20

no pueden resistir esa atracción fatal que sienten por los tiempos del blanco y negro, los tiempos en los que en Cataluña no podíamos escuchar la radio ni ver la televisión en catalán. Mi generación no tuvo inmersión lingüística en catalán
en la escuela, y si, como en mi caso, eras hija de inmigrantes, estabas obligada a vivir casi al cien por cien en castellano. Muchas personas sienten vergüenza de no saber escribirlo o de cometer errores cuando lo hablan. Aquí y ahora les decimos
que lo hagan, que lo escriban, que lo hablen, porque los que tendrían que sentir vergüenza son aquellos que nos robaron el catalán durante décadas.


Yo tuve la suerte de poder aprenderlo en Viladrau, un pequeño pueblo del Montseny, cuando iba a casa de mi tío Santiago, y allí también aprendí que la lengua es el pilar de la nación catalana. Esto, los nostálgicos de la uniformidad
colonialista bien lo saben. Así que no nos engañemos: tan solo la independencia garantiza la supervivencia de nuestra lengua y nuestra nación; repito, tan solo la independencia garantiza la supervivencia de nuestra lengua y de nuestra nación;
una nación formada en más de un 70 % por ciudadanos con orígenes de fuera de Cataluña. Yo misma no tengo ni un solo apellido catalán y mi lengua materna fue el castellano, pero la de mi hijo es el catalán, porque queremos un futuro en catalán, y lo
digo sin renegar de mis orígenes, sin animadversión alguna hacia cualquier otra lengua, pero teniendo claro que quiero vivir en una Cataluña libre, donde se luche contra las desigualdades y no contra las diferencias, donde no haya ciudadanos de
primera y ciudadanos de segunda, ni hablantes de primera y hablantes de segunda.


Advertía la lingüista Carme Junyent que el catalán estaba en emergencia lingüística y que son los hablantes -y la cito- aquellos que deben salvar la lengua, pero no tan solo los hablantes de la lengua amenazada, porque también necesitamos la
solidaridad de los hablantes de las lenguas dominantes. Apelamos hoy aquí a todos los hablantes. Como decía al principio, la última vez que intenté dar todo mi discurso en catalán en esta Cámara, acabé expulsada.


Gracias, presidenta. Ocurra lo que ocurra en el futuro, hoy estamos haciendo historia.


La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies.


Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Bassa Coll también por un tiempo de siete minutos.


La señora BASSA COLL: Gràcies, presidenta.


Benvinguda, consellera de Cultura de la Generalitat, señora Natàlia Garriga. Bon dia a tothom.


Mirin, soc filla d'una mestra, la senyoreta Maria, que va aprendre acadèmicament la seva llengua materna en la clandestinitat. De petita recordo quan jo arribava a casa, el menjador de casa meva, després de la jornada escolar, s'omplia de
mestres que d'amagat rebien les classes de llengua catalana clandestinament. I si avui parlem la llengua catalana aquí, i si encara és viva a la nostra terra, és gràcies a tota aquesta gent que durant segles ha après i transmès la llengua catalana
en la clandestinitat.


La fita històrica que assolim avui aquí és una victòria democràtica de milers i milers de persones al llarg de la nostra història. M'agradaria no haver de sortir aquí contenta dient: 'Que bé, parlo en català'. Sabeu per què? Perquè el
que jo voldria és viure en una Catalunya independent, on seria l'única garantia per a la plena normalització de la nostra llengua. Però malgrat això, evidentment, estic contenta. Estic contenta perquè avui parlo la llengua que jo vull, la llengua
en què penso, la llengua en què sento, la llengua en què m'expresso lliurement i plenament.


També és la llengua en què visc, o realment intentaria que fos així. Procuro fer-ho, però sabeu què passa? Que no és fàcil viure en la meva llengua en la meva pròpia terra. De fet, és impossible. No puc llegir els ingredients dels
productes ni els prospectes de les medicines, ni puc veure totes les pel·lícules i sèries en la llengua catalana. Fins i tot, com sentenciava en un missatge pòstum l'estimada lingüista Carme Junyent, de fet, no pots ni morir en català.


Vostès s'imaginen que un castellà surt a sopar al seu poble i no troba una carta en castellà? O que vagi al metge i no el puguin atendre en castellà? O que vingui aquí, en aquest Congrés, i li prohibeixin parlar en castellà? Oi que no ho
trobarien normal? Doncs per què ha de ser normal per a un català o per a una catalana? Potser és menys la nostra llengua que la seva? Potser som nosaltres menys que vostès?


El català només avança quan les lleis depenen del vot dels partits catalans. D'aquí les iniciatives d'Esquerra Republicana durant dècades per garantir-ne l'ús. Com hem fet reclamant l'oficialitat de la llengua catalana a Europa des de
l'any 2004, ho repeteixo, des del 2004. Com vam fer aconseguint el reconeixement de la llengua de signes catalana. Com vam fer amb la Llei d'audiovisuals. Com estem fent avui, aquí i ara.


I és que estem tipes de demanar permís o perdó per parlar la nostra llengua, per existir. I si avui reclamem parlar la nostra llengua no és per venir aquí a reformar l'Estat espanyol, ho fem perquè fins quePágina 21

no arribi la nostra independència definitiva, Esquerra Republicana continuarà lluitant, continuarem batallant pel reconeixement dels nostres drets.


Senyors i senyores, és que avui hem aconseguit un esdeveniment històric. Ho repeteixo, hem aconseguit un esdeveniment històric. Sabeu per què? Perquè les diputades i diputats representants del nostre país podem parlar la nostra llengua
amb un dret que ha sigut reivindicat llargament. Perquè l'Estat espanyol, des d'aquest moment, ara, de facto, reconeix totes les llengües oficials, que tenen totes el mateix valor i els mateixos drets. Perquè és un pas necessari per al
reconeixement a la Unió Europea. Perquè reconèixer la llengua és reconèixer un país i una realitat nacional. Perquè es visibilitza l'existència dels Països Catalans. M'explico: perquè existeix una realitat lingüística que en diem Països
Catalans. Països, perquè són tres: el País Valencià, les Illes Balears i Catalunya. I en diem catalans perquè som els països de llengua catalana, perquè en diguin 'català' o 'valencià' sabeu que és la mateixa llengua, ens entenem i no necessitem
traductors. Per tant, senyors i senyores, això és un principi de realitat existencial i lingüística, com també és una realitat Euskal Herria, terra de llengua basca. També perquè es visibilitzen al Congreso les nacions que existim en un Estat que
es diu plurinacional. Molt important, perquè l'Estat reconeix per primera vegada la llengua occitana.


Estimades amigues, amics d'Aran..., (continúa su intervención en aranés).


Per cert, la llengua occitana es pot parlar perfectament al Parlament català, igual que ara, mentre nosaltres siguem aquí, podrem parlar perfectament qualsevol de les llegües que vulguem en aquest Parlament espanyol. Però el que realment és
curiós és que aquests que avui aquí presenten l'esmena a la totalitat o presenten qualsevol esmena contra el plurilingüisme, allà el defensen. I allà, precisament, no els preocupa la despesa que comporten les traduccions. Mirin, si el problema és
aquest, si no en tenen prou per pagar les traduccions aquí, tot i l'espoli fiscal a què ens sotmeten a tots els Països Catalans, des d'Esquerra Republicana els suggerim una cosa. Els suggerim que retallin en monarquia, que retallin en repressió, en
infiltrats, en Pegasus i en espies a Catalunya.


Avui aconseguim un dret que ens ha estat negat no només durant 40 anys d'aquesta democràcia plena, sinó durant segles. Des de Felip V fins avui, de fet, les nostres llengües han estat més temps prohibides que legals. I aquesta és una
realitat històrica tan certa que mentrestant s'imposava el castellà. Avui, per fi, acaba la imposició en aquesta cambra. Per fi acaba el nostre esborrat. Per fi es reconeixen els drets de les nostres llengües, l'existència dels nostres pobles.
Aquest reconeixement en un Estat on ni la mateixa Constitució anomena les nostres llengües, és un gran pas per a la democràcia i per al reconeixement dels drets de les nacions de l'Estat. Zorionak, bidelagunok, parabéns, compañeiros. Moltes
gràcies.


Gracias, presidenta.


Bienvenida, consejera de Cultura de la Generalitat, señora Natalia Garriga. (Aplausos). Buenos días a todos.


Miren, soy hija de una maestra, la señorita María, que aprendió académicamente su lengua materna en la clandestinidad. De pequeña, recuerdo que, cuando llegaba a casa después de la jornada escolar, el comedor de mi casa se llenaba de
maestros que a escondidas recibían clases de lengua catalana clandestinamente. Y si hoy hablamos la lengua catalana aquí y si aún está viva en nuestra tierra, es gracias a toda esa gente que durante siglos aprendieron y transmitieron la lengua
catalana en la clandestinidad. (Aplausos).


El hito histórico que alcanzamos hoy aquí es una victoria democrática de miles y miles de personas a lo largo de nuestra historia. Me gustaría no tener que salir aquí contenta diciendo: ¡Oh, qué bien, hablo en catalán! ¿Saben por qué?
Porque lo que yo querría es vivir en una Cataluña independiente, que sería la única garantía para la plena normalización de nuestra lengua. Pero a pesar de eso, evidentemente, estoy contenta, porque hoy hablo la lengua que yo quiero, la lengua en
que pienso, la lengua en que me expreso libre y plenamente.


Es también la lengua en que vivo o realmente intentaría que así fuera, procuro hacerlo. Pero ¿saben qué pasa? Que no es fácil vivir en mi lengua en mi propia tierra; de hecho, es imposible. No puedo leer los ingredientes de los productos
ni los prospectos de las medicinas ni puedo ver todas las películas y series en catalán. Incluso, como sentenciaba en un mensaje póstumo la estimada lingüista Carmen Junyent, incluso no puedes morir en catalán.


¿Se imaginan ustedes que un castellano sale a cenar en su pueblo y no encuentra una carta en castellano o que vaya al médico y no le puedan atender en castellano? ¿O que venga aquí, a este Congreso, y le prohíban hablar en castellano?
¿Verdad que no les parecería normal? ¿Por qué entoncesPágina 22

tiene que ser normal para un catalán o una catalana? ¿Quizás es menos nuestra lengua que la suya? ¿Quizás somos nosotros menos que ustedes?


El catalán solo avanza cuando las leyes dependen del voto de los partidos catalanes, de ahí las iniciativas de Esquerra Republicana durante décadas para garantizar su uso, como hemos hecho reclamando la oficialidad de la lengua catalana en
Europa desde el año 2004, repito, desde 2004; como hicimos consiguiendo el reconocimiento de la lengua de signos catalana; como hicimos con la ley de audiovisuales; como estamos haciendo hoy aquí y ahora. Y es que estamos hartas de pedir permiso
o perdón para hablar nuestra lengua, para existir. Y si hoy reclamamos hablar nuestra lengua no es para venir aquí a reformar el Estado español, lo hacemos porque hasta que no llegue nuestra independencia definitiva, Esquerra Republicana seguirá
luchando, seguiremos batallando por el reconocimiento de nuestros derechos.


Señores y señoras, es que hoy hemos conseguido un acontecimiento histórico. ¿Saben por qué? Porque los diputados y diputadas representantes de nuestro país podemos hablar nuestra lengua, un derecho que ha sido reivindicado largamente.
Porque el Estado español desde este momento, ahora, de facto reconoce todas las lenguas oficiales, que tienen todas el mismo valor y los mismos derechos. Porque es un paso necesario para el reconocimiento en la Unión Europea. Porque reconocer la
lengua es reconocer un país y una realidad nacional. Porque se visibiliza la existencia de los países catalanes, y me explico. Porque existe una realidad lingüística que llamamos países catalanes, países porque somos tres: país valenciano, Islas
Baleares y Cataluña; y les llamamos catalanes porque son los países de lengua catalana. Porque, aunque le digan catalán o valenciano, sabemos que es la misma lengua, nos entendemos y no necesitamos traductores. Por tanto, señoras y señores, esto
es un principio de realidad existencial y lingüística, como también es una realidad Euskal Herria, tierra de lengua vasca. También porque se visibilizan en el Congreso las naciones que existimos en un Estado que se llama a sí mismo plurinacional;
muy importante, porque el Estado reconoce por primera vez la lengua occitana también.


Queridas amigas y amigos de Arán, también estoy contenta por reconocer y visibilizar el occitano, una lengua histórica hermana de la lengua catalana, el languedoc, la lengua de trovadores y trovadoras, la lengua del Premio Nobel Frédéric
Mistral, la lengua que se habla en cuatro Estados europeos. Felicitaciones a los que han luchado por normalizar la lengua occitana.


Por cierto, la lengua occitana se puede hablar perfectamente en el Parlamento catalán; igual que ahora, mientras nosotros estemos aquí, podemos hablar cualquiera de las lenguas que queramos en este Parlamento español. Pero lo que es
realmente curioso es que quienes hoy presentan aquí la enmienda a la totalidad o presentan cualquier enmienda contra el plurilingüismo, allí lo defienden, y allí precisamente no les preocupa el gasto que comportan las traducciones. Miren, si el
problema es ese, si no les basta o no tienen suficiente para pagar las traducciones aquí, a pesar del expolio fiscal al que someten a todos los países catalanes, en Esquerra Republicana les sugerimos algo: les sugerimos que recorten en monarquía,
que recorten en represión, en infiltrados, en Pegasus y en espías en Cataluña.


Hoy conseguimos un derecho que nos ha sido negado no solo durante los cuarenta años de esta democracia plena, sino durante siglos, desde Felipe V hasta hoy. De hecho, nuestras lenguas han estado más tiempo prohibidas que siendo legales, y
esa es una realidad histórica tan cierta como que mientras tanto se imponía el castellano. Hoy, por fin, acaba la imposición en esta Cámara. Por fin, acaba nuestro borrado. Por fin, se reconocen los derechos de nuestras lenguas y la existencia de
nuestros pueblos. Este reconocimiento, en un Estado donde ni siquiera la Constitución menciona nuestras lenguas, es un gran paso para la democracia y para los reconocimientos de los derechos de las naciones del Estado. Felicidades.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, señora Bassa.


Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra la señora Micó Micó, por un tiempo también de siete minutos.


La señora MICÓ MICÓ: Moltes gràcies, senyora presidenta.


Bon dia. Bos días. Egun on. Buenos días.


En primer lloc, vull agrair al meu grup poder intervindre hui en este punt que tant significa per a les persones que parlem llengües diferents al castellà. La meua primera intervenció en el Congrés i la primera intervenció d'una valenciana
en valencià. Som un grup parlamentari plurinacional, com també ho és l'Estat. Al nostre grup es parla castellà, clar que sí, però també es parla valencià, amb accent de l'Olleria, amb accent de Barcelona, amb accent de les Illes Balears. També es
parla galego i també es parlaPágina 23

euskera. I també es parla aragonès i asturiano, dues llengües que mereixen tot el respecte i que mereixen caminar cap a l'oficialitat. I eixa pluralitat no ens espanta, tot al contrari.


Muchas gracias, señora presidenta. Bon dia, bos días, egun on, buenos días.


En primer lugar, quisiera agradecer a mi grupo poder intervenir hoy en este punto que tanto significa para las personas que hablamos lenguas distintas al castellano. Mi primera intervención en el Congreso y la primera intervención de una
valenciana en valenciano.


Somos un grupo parlamentario plurinacional, como también lo es el Estado. En nuestro grupo se habla castellano, claro que sí; pero también se habla valenciano, con acento de L'Olleria, de Barcelona o de las Islas Baleares. También se
habla galego, también se habla euskera y también se hablan aragonés y asturiano, dos lenguas que merecen todo el respeto y caminar hacia la oficialidad. Y esa pluralidad no nos asusta, sino todo lo contrario. (Aplausos).


Y el ridículo -no están ahora los señores de VOX- lo hacen la señora Millán y los señores de VOX negando la evidencia de que España ya no es esa idea que tenían ellos de una, grande y libre. España es plural y diversa y nunca será lo que
ellos quieren que sea. (Aplausos).


La pluralitat nosaltres la vivim amb normalitat i la celebrem amb alegria. I el que és normal al carrer ha de ser normal a les institucions. I si els nostres representats parlen d'una manera, els seus representants -nosaltres- hem de poder
expressar-nos de la mateixa manera. I això és el que fa la reforma d'este reglament: garantir els drets de la ciutadania per ser representats en les seues llengües. Perquè la democràcia va d'això, va de representar inclusivament tot el món parle
la llengua que parle.


I jo deia abans que esta intervenció significa molt per a les persones que parlem llengües diferents del castellà. Jo la faig en valencià, una llengua que parlem deu milions de persones, una llengua que es parla en cinc comunitats
autònomes, i una llengua que es parla en tres estats d'Europa. Però en este faristol jo avui no he pujat a soles. En este faristol, en esta intervenció m'acompanyen les milers i milers de persones que han treballat, que han lluitat i que s'han
deixat la pell per la nostra llengua al llarg de la història. Hui no parle només jo, parlen totes les persones que han sigut discriminades, fins i tot agredides, per parlar en valencià. Parle també pels milers de les mestres, de professores, que
han dedicat les seues vides a estimar, a cuidar i a fer créixer la nostra llengua, fins i tot quan estava prohibit i perseguit. Parlen les mares i els pares que han transmès el seu tresor més valuós a les properes generacions. Una llengua és una
manera de vore i d'entendre el món. I hui parlen ací els milers i milers de voluntaris que treballen dia a dia perquè el valencià siga una llengua amb futur, una llengua que dona la benvinguda als nouvinguts i que abraça la diversitat.


I voldria aprofitar per donar les gràcies als companys i companyes d'Acció Cultural del País Valencià i d'Escola Valenciana que avui han vingut i estan ací a l'hemicicle acompanyant-nos.


Hui, en definitiva, no parle jo, parlen ací totes i cadascuna de les persones que coneixen, que estimen i que parlen el valencià, pensen com pensen, siguen com siguen i, sobretot, voten a qui voten.


I davant d'este moment d'alegria, ens trobem novament amb els de sempre, amb els qui odien la diversitat, amb els qui ataquen la pluralitat, el Partit Popular i Vox agarrats de la maneta, oposant-se i posant pals a les rodes davant de cada
avanç democràtic que fem. L'altre dia el señor Sémper va dir que parlar qualsevol altra llengua que no fóra el castellà era hacer el canelo. Segons el PP, aleshores què feien els nostres poetes i escriptors del segle d'or literari? Què feien
Ausiàs March i Joanot Martorell? El canelo? Què feien a València imprimint el primer llibre en valencià que es va imprimir a tota la Península Ibèrica? Segons el Partit Popular, el canelo. És tal la falta de respecte cap a la resta de llengües
que té el Partit Popular que fins i tot s'escandalitzen quan el seu portaveu aprofita i compartix unes poques paraules en euskera, mentre que els seus socis de Vox abandonen l'hemicicle d'una forma esperpèntica. Com diria Rajoy: 'Borja, eutsi
gogor'. Borja, sé fuerte.


La pluralidad nosotros la vivimos con normalidad y la celebramos con alegría, y lo que es normal en la calle debe ser normal en las instituciones. Y si nuestros representados hablan de una forma, sus representantes, nosotros, tenemos que
poder expresarnos de la misma forma. Esto es lo que logra la reforma de este Reglamento: garantizar los derechos de la ciudadanía para ser representados en sus lenguas. Porque la democracia va de eso mismo, va de representar inclusivamente a todo
el mundo, hable la lengua que hable.


Yo decía antes que esta intervención significa mucho para las personas que hablamos lenguas distintas al castellano. Yo la hago en valenciano, una lengua que hablamos diez millones de personas, una lengua que se habla en cinco comunidades
autónomas y en tres Estados de Europa. Pero a este atrilPágina 24

hoy no he subido yo sola. En este atril, en esta intervención me acompañan los miles y miles de personas que han trabajado, que han luchado y que se han dejado la piel por nuestra lengua a lo largo de la historia. Hoy no hablo tan solo yo,
hablan todas las personas que han sido discriminadas e incluso agredidas por hablar en valenciano. Hablo también por los miles de maestras y profesoras que han dedicado sus vidas a amar, a cuidar y a hacer crecer nuestra lengua, incluso cuando
estaba prohibido y perseguido. Hablan las madres y los padres que han transmitido su tesoro más valioso a las generaciones venideras. Una lengua es una forma de ver y entender el mundo, y hoy hablan aquí los miles y miles de voluntarios que
trabajan a diario para que el valenciano sea una lengua con futuro, una lengua que da la bienvenida a los recién llegados y que abraza la diversidad. Y quisiera aprovechar para dar las gracias a los compañeros y compañeras de Acció Cultural y de
Escola Valenciana, que están aquí, que han venido y que nos acompañan hoy en el hemiciclo. (Dirigiéndose a la tribuna de invitados.-Aplausos).


Hoy no hablo solo yo, en definitiva, sino que hablan todas y cada una de las personas que conocen, que aman y que hablan el valenciano, piensen como piensen, sean como sean y, sobre todo, voten a quien voten.


Y ante este momento de alegría, nos encontramos nuevamente con los de siempre, con los que odian la diversidad, con los que atacan la pluralidad, el Partido Popular y VOX de la mano, oponiéndose y poniendo palos en las ruedas ante cada
avance democrático que damos. El otro día el señor Sémper dijo que hablar en cualquier otra lengua que no fuera el castellano era hacer el canelo. Según el PP, entonces, ¿qué hacían nuestros poetas y escritores en el primer Siglo de Oro
literario?, ¿qué hacían Ausiàs March o Joanot Martorell?, ¿el canelo? ¿Qué hacían en Valencia imprimiendo el primer libro en valenciano que se imprimió en toda la Península Ibérica? Según el Partido Popular, el canelo. Es tal la falta de
respeto para con las demás lenguas que muestra el Partido Popular que incluso se escandaliza cuando su portavoz aprovecha y comparte unas pocas palabras en euskera, mientras que sus socios de VOX abandonan el hemiciclo de forma esperpéntica. Como
diría Rajoy: 'Borja, eutsi gogor'. Borja, sé fuerte. (Aplausos.-Risas).


Un altre dels arguments que hem escoltat els últims dies és el del cost econòmic.


Otro de los argumentos que hemos escuchado estos últimos días es el del coste económico.


Señorías del Partido Popular, no se preocupen tanto por el coste económico, la traducción de las lenguas nos saldrá mucho más barato de lo que nos sale que gobierne el Partido Popular, y se lo digo yo, que soy valenciana. (Aplausos). Los
valencianos lo sabemos muy bien, esto será mucho más barato que los millones y millones de la Gürtel, que los 25 millones que saqueó el PP en Emarsa (rumores), que los 11 millones que parece ser que repartió Zaplana en comisiones (continúan los
rumores), o los 7 millones de la cooperación que robó un conseller del Partido Popular y que acabaron en pisos de Miami. La corrupción sí que es cara, señorías del Partido Popular. (Aplausos). Garantizar derechos nunca es caro, es una inversión,
es una inversión en democracia. (Aplausos.-Rumores).


I vull adreçar-me ara als diputats populars valencians. Tant que diuen que defienden el valenciano, quina classe de defensa del valencià és no poder utilitzar-lo en esta cambra? El señor Mazón molt de marejar amb la llengua, amb les
reunions amb l'Acadèmia, que sembla que ara vulga ser ell acadèmic, això sí, sense dir ni pruna en valencià, ni ell ni quasi cap persona que és membre del Consell de la Generalitat Valenciana. señor Feijóo, ¿se imagina usted ser presidente de
Galicia y no hacer el mínimo esfuerzo por hablar gallego? Pues eso está pasando en mi país. On esta el PP valencià? On sempre, en contra del valencià. Igual que el PP de les Illes Balears amb la señora Prohens, sempre en contra de la diversitat,
de la pluralitat, amb l'autoodi a la seua llengua i a la seua cultura pròpia.


Només hi ha una manera de defensar les llengües -només hi ha una manera de defensar les llengües- i és parlar-les, parlar les diferents llengües que tenim al nostre Estat. I això és el que fa Compromís, això és el que fa el Grup
Parlamentari Plurinacional de Sumar, i això és el que farem totes i tots els diputats que exercim a partir de hui el nostre dret, el dret a representar els ciutadans i les ciutadanes en la nostra llengua. Ni més ni menys.


I vaig acabant. Com deia abans, tinc molt clar d'on venim, de totes les lluites que ens han portat fins ací. Però el valencià, el gallec, l'euskera, l'asturià i l'aragonès no són passat, son futur. Són les llengües que hem heretat de les
nostres famílies i són les llengües que utilitzem a la universitat, al treball i al carrer. Són llengües que produïxen ciència i són llengües que incrementen el PIB dels nostres països. I hui, en la meua primera intervenció al Congrés, també pense
en les generacions que venen, i crec que com a donaPágina 25

valenciana de família treballadora poder intervindre hui ací, al Congrés, en valencià també és una forma de defensar els drets de les persones que venen i que poden vore que els nostres drets estan garantits. No només els dels diputats i
les diputades, sinó els dels nostres fills i filles, de tota la gent que vol un futur millor i amb pluralitat, i amb la força de tots els pobles d'este Estat, que és plural, que és divers i que mereix tot el respecte.


I acabe, perquè, com cantaria Zoo, que per cert, va omplir el WiZink Center de Madrid fa uns mesos cantant en valencià: 'Per pobles vius i senders infinits. Quin gust sentir-la parlar, si del carrer i el corral és l'ama. I ara hi ha un
poble que brama en un idioma proscrit.' Moltes gràcies.


Quiero dirigirme ahora a los diputados valencianos del Partido Popular. Tanto que dicen ustedes que defienden el valenciano, ¿qué clase de defensa del valenciano es no poder utilizarlo en esta Cámara? El señor Mazón, que mucho marear con
la lengua, con las reuniones con la academia, que parece que ahora quiera ser él académico, pero, eso sí, sin decir ni mu en valenciano, ni él ni prácticamente ninguna de las personas que son miembros del Consell de la Generalitat Valenciana. Señor
Feijóo, ¿se imagina usted ser presidente de Galicia y no hacer el mínimo esfuerzo por hablar gallego? Pues eso está pasando en mi país. ¿Dónde está el PP valenciano? Donde siempre, en contra del valenciano, igual que el PP de las Islas Baleares
con la señora Prohens, siempre en contra de la diversidad, de la pluralidad, con el autoodio por la lengua y la cultura propias. (Aplausos).


Tan solo existe una forma de defender las lenguas, y es hablarlas, hablar las distintas lenguas que tenemos en nuestro Estado, y esto es lo que hace Compromís, esto es lo que hace el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR y eso es lo que
haremos todas y todos los diputados que ejercemos a partir de hoy nuestro derecho, el derecho a representar a los ciudadanos y las ciudadanas en nuestra lengua, nada más y nada menos.


Voy terminando. Como decía antes, tengo muy claro de dónde venimos, de todas las luchas que nos han traído hasta aquí, pero el valenciano, el gallego, el euskera, el asturiano y el aragonés no son pasado, son futuro. Son las lenguas que
hemos heredado de nuestras familias y son las lenguas que utilizamos en la universidad, en el trabajo y en la calle. Son lenguas que producen ciencia y son lenguas que incrementan el PIB de nuestros países. Hoy, en mi primera intervención en el
Congreso, pienso también en las generaciones venideras y creo que, como mujer valenciana de familia trabajadora, poder intervenir hoy aquí, en el Congreso, en valenciano también es una forma de defender los derechos de las personas que vienen y que
pueden ver que nuestros derechos están garantizados, y no tan solo los de los diputados y diputadas, sino también los de nuestros hijos e hijas y de toda la gente que desea un futuro mejor y en pluralidad, y con la fuerza de todos los pueblos de
este Estado, que es plural, que es diverso y que merece todo el respeto.


Termino. Como cantaría Zoo, quien, por cierto, llenó el WiZink Center en Madrid hace unos meses cantando en valenciano: Pueblos vivos y senderos infinitos. Qué placer escucharla hablar. Sí, de la calle y el corral es la dueña. Y ahora
hay un pueblo que grita en un idioma proscrito.


Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, puestos en pie).


La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, señora Micó.


Una vez sustanciado el debate, les aviso de que votaremos las enmiendas en tres minutos. (Pausa).


- VOTACIÓN.


La señora PRESIDENTA: Señorías, si les parece, reemprendemos la sesión. Estamos en el punto de tramitación directa y en lectura única de la proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados y vamos a pasar a las
votaciones.


En primer lugar, votaríamos la enmienda a la totalidad de texto alternativo número 1, presentada por el Grupo Parlamentario VOX.


Pasamos a votar. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 350; a favor, 33; en contra, 179; abstenciones, 138.Página 26

La señora PRESIDENTA: No se aprueba la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario VOX.


Pasamos ahora a votar la enmienda al articulado presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), la enmienda número 2.


Votamos. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 350; a favor, 178; en contra, 33; abstenciones, 139.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


Pasamos a votar en bloque las tres enmiendas al articulado presentadas por el Grupo Parlamentario Popular.


Votamos. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 349; a favor, 170; en contra, 179.


La señora PRESIDENTA: Entonces, no quedan aprobadas las tres enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular.


PALABRAS DE LA PRESIDENCIA.


La señora PRESIDENTA: Les informo, señorías, de que desde las diez y cuarenta y cinco hasta las once y media de hoy se podrá hacer telemáticamente la votación de conjunto de la tramitación directa y en lectura única, que será objeto de
votación presencial en el hemiciclo al final de esta sesión.


Se suspende la sesión hasta las once y cuarenta y cinco horas. Muchas gracias.


Eran a las diez y cuarenta y cinco minutos de la mañana.


Se reanuda la sesión a las once y cuarenta y cinco minutos de la mañana.


La señora PRESIDENTA: Señores diputados, señoras diputadas, si les parece reanudamos la sesión.


VOTACIÓN DE CONJUNTO.


La señora PRESIDENTA: Procederemos ahora a la votación del conjunto de la proposición de reforma del Reglamento a que se refiere el artículo 150 del Reglamento y que, de conformidad con la disposición final segunda, requerirá el voto
favorable de la mayoría absoluta de la Cámara.


Votamos. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 350; a favor, 180; en contra, 170.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobada la proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados. (Aplausos).


Muchísimas gracias a todos ustedes, señorías y miembros del Gobierno en funciones, y muy bienvenidos los invitados que nos han acompañado hoy en la tribuna.


Sin haber más asuntos que tratar, se levanta la sesión.


Eran las once y cincuenta minutos de la mañana.


En el caso de las intervenciones realizadas en las lenguas españolas distintas del castellano que son también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos, el Diario de Sesiones refleja la interpretación al
castellano y la transcripción de la intervención en dichas lenguas, facilitadas por los servicios de interpretación y transcripción.