funcgrup

Funcións dos Grupos Parlamentarios

Os Grupos Parlamentarios son o actor principal da actividade parlamentaria. Definen as quendas de intervención nos debates e teñen a lexitimación para a presentación da práctica totalidade das iniciativas regulamentarias, a excepción das preguntas e solicitudes de informe, cuxa iniciativa corresponde aos deputados, e as emendas ao articulado, cuxa lexitimación comparten. Así mesmo, as proposicións de lei poden ser presentadas polos Grupos Parlamentarios ou por un mínimo de quince deputados.

Constitúense nas Cámaras ao inicio de cada lexislatura.

Os deputados, en número non inferior a quince, poderán constituírse en Grupo Parlamentario. Poderán tamén constituírse en Grupo Parlamentario os deputados dunha ou varias formacións políticas que, aínda sen reunir ese mínimo, tiveran obtido un número de escanos non inferior a cinco e, polo menos, o quince por cento dos votos correspondentes ás circunscricións en que tivesen presentado candidatura ou o cinco por cento dos emitidos no conxunto da nación.

 En ningún caso poden constituír Grupo Parlamentario separado deputados que pertenzan a un mesmo partido. Tampouco poderán formar Grupo Parlamentario separado os deputados que, no momento das eleccións, pertenceran a formacións políticas que non se teñan enfrontado ante o electorado.