Menú de navegació

prte

La Presidència del Congrés dels Diputats

La Presidència, segons l'article 32 del Reglament del Congrés, ostenta la representació de la Cambra, assegura la bona marxa dels treballs; dirigeix els debats, en manté l'ordre i ordena els pagaments; compleix i fa complir el Reglament, l'interpreta en els casos de dubte i el supleix en els supòsits d'omissió, si bé per dictar una resolució de caràcter general, necessita el parer favorable de la Mesa i de la Junta de Portaveus.

En el parlamentarisme espanyol, la Presidència de la Cambra es configura com una institució imparcial més enllà de la confrontació partidista.

Per ser elegit President o Presidenta, càrrec la durada del qual abasta tota la legislatura, encara que en temps històrics fos menor, cal en una primera votació majoria absoluta dels Diputats, de conformitat amb les disposicions de l'article 37 del Reglament, i en bastarà la majoria simple en posteriors votacions, que se celebrarien entre els dos candidats que més vots haguessin obtingut en la primera.

La Presidència ostenta, conforme a l'article 72.3 de la Constitució, tots els poders administratius i les facultats de policia a l'interior de la seu. A més, vetlla per l'ordre a la Cambra. Per a aquest fi, s'atribueixen a la decisió personal de la Presidència algunes mesures disciplinàries i d'ordre, com ara les anomenades a la qüestió i a l'ordre, la retirada de l'ús de la paraula o la supressió en el Diari de Sessions de les expressions que impliquin ofenses, de manera que es podrà prohibir al Diputat que assisteixi a una o dues sessions, o ordenar la seva expulsió immediata del saló al qual té lloc la sessió.

Tot això es refereix a les funcions de la Presidència al capdavant del Congrés. D'altra banda, li corresponen altres funcions constitucionals, com ara: presidir les sessions conjuntes de totes dues Cambres a les quals essencialment es diluciden les qüestions que afecten la Corona i que es regulen en el Títol II (articles 56 a 65, tots dos inclusivament) de la Constitució; rebre del Rei la proposta de candidat a la Presidència del Govern (art. 99.1 CE), així com confirmar els actes del Rei relatius a la proposta i nomenament del President del Govern i la dissolució prevista en l'article 99, quan cap candidat obté la confiança del Congrés en un procés d'investidura (art. 64 CE).

La Presidenta o el President pot ser substituït pels Vicepresidents, en els quals, a més pot delegar l'exercici de competències concretes.

En la XIV Legislatura, la Presidenta del Congrés dels Diputats és la Sra. Meritxell Batet

Relació de Presidents del Congrés dels Diputats.