Menú de navegació

funcgrup

Funcions dels grups parlamentaris

Els grups parlamentaris són l'actor principal de l'activitat parlamentària. Defineixen els torns d'intervenció en els debats i tenen la legitimació per a la presentació de la pràctica totalitat de les iniciatives reglamentàries, a excepció de les preguntes i les sol·licituds d'informe, la iniciativa del qual correspon als Diputats, i les esmenes a allò articulat, la legitimació del qual comparteixen. Així mateix, les proposicions de llei poden ser presentades pels grups parlamentaris o per un mínim de quinze Diputats.

Es constitueixen a les Cambres a l'inici de cada legislatura.

Els Diputats, en número no inferior a quinze, podran constituir-se en grup parlamentari. Podran també constituir-se en grup parlamentari els Diputats d'una o diverses formacions polítiques que, fins i tot sense reunir aquest nombre mínim, haguessin obtingut un nombre d'escons no inferior a cinc i, almenys, el quinze per cent dels vots corresponents a les circumscripcions en què haguessin presentat candidatura o el cinc per cent dels emesos en el conjunt de la Nació.

 En cap cas poden constituir grup parlamentari separant Diputats que pertanyin a un mateix partit. Tampoc podran formar grup parlamentari separat els Diputats que, al temps de les eleccions, pertanyessin a formacions polítiques que no s'hagin enfrontat davant l'electorat.