funcdip

Funcions de les Diputades i dels Diputats

Els membres del Congrés dels Diputats són triats en circumscripcions provincials en llistes presentades pels partits polítics, per coalicions i per agrupacions d'electors mitjançant un sistema proporcional.

Una vegada triats, representen el poble espanyol, i per això no estan lligats per mandat imperatiu. Aquesta circumstància no exclou que puguin voluntàriament pertànyer a un Grup parlamentari i sotmetre's a la seva disciplina interna. A més, els Diputats i les Diputades, per adquirir aquesta condició, han de prestar jurament o promesa d'acatar la Constitució en la primera sessió del Ple a la qual assisteixin, i emplenar la seva declaració d'activitats.

Tenen el dret d'assistir amb vot i participar en les sessions del Ple i de les Comissions i d'altres òrgans dels quals formin part. El seu vot és personal i indelegable, i pot efectuar-se per assentiment a la proposta de la Presidència, per procediment electrònic, per crida o per votació secreta (electrònica o per paperetes).

Aspecte del saló de sessions un dia de Ple de la XIV Legislatura. Font: Congrés dels Diputats
Aspecte del saló de sessions un dia de Ple de la XIV Legislatura. Font: Congrés dels Diputats

En matèria de control, poden presentar preguntes al Govern per rebre'n la contestació per escrit o oralment en Comissió o en Ple. Per al millor compliment de les seves funcions parlamentàries, previ coneixement del respectiu Grup Parlamentari, tenen la facultat de recaptar de les Administracions públiques les dades, els informes o els documents que obrin en poder d'aquestes.

Així mateix, en el procediment legislatiu, en un número mínim de quinze, poden subscriure proposicions de llei. També pot presentar esmenes a allò articulat.

Són titulars d'institucions que són comunes entre els membres dels Parlaments democràtics, destinades a protegir la independència de la Cambra. En primer lloc, la inviolabilitat (articles 71.1 de la Constitució i 10 del Reglament del Congrés), que suposa que no són responsables per les opinions manifestades i els vots emesos en l'exercici de les seves funcions parlamentàries. Tot això en consideració al fet que la més plena llibertat de paraula és necessària perquè el Parlament pugui dur a terme les seves funcions, especialment la crítica i de control. No obstant això, la inviolabilitat no impedeix que la Presidència del Congrés exerceixi les seves facultats disciplinàries en relació amb les opinions manifestades pels Diputats i per les Diputades. Així, pot cridar a l'ordre a qui profereixi paraules o aboqui conceptes ofensius.

En segon lloc, són titulars de la institució de la immunitat (articles 71.2 de la Constitució i 11 a 14 del Reglament del Congrés). En virtut d'aquesta no podran ser inculpats ni processaments sense la prèvia autorització de la Cambra sol·licitada pel Tribunal Suprem mitjançant el suplicatori corresponent. A aquest efecte, se segueix un procediment amb audiència de l'afectat que acaba amb la decisió corresponent mitjançant votació secreta. La finalitat d'aquesta institució és preservar la composició de la Cambra que ha donat la sobirania popular. Així mateix, i per la mateixa raó, només podran ser detinguts en cas de flagrant delicte.

Els Diputats i les Diputades observen les normes sobre incompatibilitats establertes en la Constitució i en la llei electoral. A aquest efecte, en prendre possessió, han de formular una declaració amb les seves dades que després és informada per la Comissió de l'Estatut dels Diputats. En cas d'apreciar-se'n alguna incompatibilitat, l'afectat ha d'optar entre el seu escó i la condició o la posició que determina la incompatibilitat. Així mateix estan obligats a comunicar qualsevol alteració que es produeixi en la seva situació durant la legislatura. Al mateix temps han de fer una declaració dels seus béns patrimonials. Totes aquestes declaracions s'inscriuen en un registre que té caràcter públic.

Així mateix, estan sotmesos al Codi de Conducta de les Corts Generals.

Per a més informació: - Registre d'interessos, d'activitats, de béns i de rendes