Camiño de navegación

Información sobre a presentación de credenciais

Información sobre a presentación de credenciais

Celebradas as eleccións xerais o 23 de xullo de 2023, o 17 de agosto de 2023 terá lugar a sesión constitutiva do Congreso na que os deputados electos, para perfeccionar a condición plena de deputados, prestarán xuramento ou promesa de acatamento á Constitución. Para iso, nos termos do artigo 20.1 do Regulamento da Cámara, previamente deberán presentar na Secretaría Xeral a credencial expedida polo correspondente órgano da administración electoral, e cumprimentar a súa declaración de actividades nos termos previstos na Lei Orgánica do Réxime Electoral Xeral.

Para estes efectos, a Secretaría Xeral habilitou as salas que se detallan a continuación para a recepción dos señores deputados. Todas as salas atópanse no edificio da Ampliación I.

PRESENTACIÓN DE CREDENCIAIS
Do 31 de xullo ao 16 de agosto de 2023

PLANTA PRIMEIRA
Sala 1.

-    Presentación de credenciais
-    Datos retención IRPF

Sala 2.
-    Protección social

Sala 3.
-    Medios de transporte

PLANTA SEGUNDA 
-    Fotografía.

Sala 4.
-    Informática e telefonía


HORARIO

Luns a venres,               de 9:30 a 15:00 h