Buscador

Buscador

Axuda de busca
Pódense realizar dous tipos de busca:
- Regular: busca estándar introducindo un texto na caixa de busca e pulsando o botón Buscar.
- Facetada: seleccionando algúns filtros dispoñibles segundo a busca regular realizada
 ·Categorías: Filtro sobre o conxunto de orixes (coleccións) indexadas
 ·Palabras claves: Filtro baseado en criterios de busca específicos por colección para facilitar o filtrado de contidos

Sintaxe de busca
O buscador permite unha ampla gama de opcións de busca.
Por defecto, cando se proporciona máis dun termo de busca utilízase o operador OR. é posible modificar este comportamento usando o operador AND.

Buscas comodín
O buscador admite buscas con comodíns dun ou varios caracteres. Para realizar unha busca con comodíns dun só carácter utilízase o símbolo de interrogación (?). Para realizar unha busca con comodíns de varios caracteres utilízase o símbolo asterisco (*).
A busca con comodíns dun só carácter busca termos que coincidan co carácter único substituído. Por exemplo, para buscar “congreso” pódese usar a consulta congre?o.
A busca con comodíns de varios caracteres busca 0 ou máis caracteres. Por exemplo, para buscar “congreso” ou “congresos” pódese usar a consulta congreso*. Tamén é posible utilizalos en medio da consulta congr*o.

Buscas difusas
O buscador admite buscas difusas. Para realizar unha busca difusa utilízase o símbolo til (~ [Alt+126]) ao final dunha consulta dunha soa palabra. Por exemplo, para buscar un termo similar en ortografía a "roam" pódese usar a consulta roam ~. Esta busca recuperará termos como "foam" e "roaming".

Buscas de proximidade
O buscador admite a busca de palabras que están dentro dunha distancia específica. Para realizar unha busca de proximidade utilízase o símbolo til (~ [Alt+126]) ao final dunha frase seguido do número de palabras de distancia máxima. Por exemplo, para buscar "congreso" e "deputados" comprendidos dentro dun grupo de 10 palabras seguidas nun documento pódese usar a consulta "congreso deputados" ~ 10.

Busca exacta ou busca de frase
O buscador admite a busca dunha serie de palabras concretas nunha orde determinada. Para realizar unha busca exacta utilízase o símbolo de comiñas dobres (“) ao principio e ao final da frase. Por exemplo, para buscar “congreso dos deputados” pódese usar a consulta "congreso dos deputados".

Operadores booleanos
Os operadores booleanos permiten que os termos se combinen a través de operadores lóxicos. O buscador admite os operadores AND, OR, NOT, + e -. Estes operadores deben informarse en maiúsculas para ter efecto.
- OR: o operador OR é o operador de conxunción determinado Isto significa que se utiliza o operador OR se non hai un operador boolean entre dous termos. Este operador vincula dous termos e encontra un documento coincidente se algún dos termos existe nel. Isto é equivalente á unión usando conxuntos. Por exemplo, para buscar “congreso dos deputados” ou simplemente “congreso” pódese usar a consulta "congreso dos deputados" OR congreso. A consulta "congreso dos deputados" congreso devolvería o mesmo resultado.
- AND: o operador AND fai coincidir os documentos onde ambos termos existen en calquera parte do seu texto. Isto é equivalente a unha intersección de conxuntos. Por exemplo, para buscar documentos que conteñan “congreso” e “deputados” pódese usar a consulta congreso AND deputados.
- NOT: o operador NOT exclúe os documentos que conteñen o termo posterior a ese operador. Isto é equivalente a unha diferenza usando conxuntos. Por exemplo, para buscar documentos que conteñan “congreso” pero non conteñan “deputados” pódese usar a consulta congreso NOT deputados. Este operador non se pode empregar cunha consulta dun só termo. Por exemplo, a busca NOT deputados non devolverá resultados.
- +: o operador + forza que o termo que lle segue exista nun documento. Por exemplo, para buscar documentos que conteñan “congreso” e quizais conteñan “deputados” pódese usar a consulta + congreso deputados.
- -: o operador - (similar ao operador NOT) exclúe os documentos que conteñen o termo posterior a ese operador. Por exemplo, para buscar documentos que conteñan “congreso” pero non conteñan “deputados” pódese usar a consulta congreso - deputados.