HistòricDiputats

MESTRE MESTRE , JUAN

Dades generals

Eleccions: 66. Elecciones 16.11.1971
Legislatura: 1971-1977
Apartat: Representantes de la Familia
Secció: Elegidos
Subsecció: Representante de la provincia de Tarragona
Legislació: Apartado f), artículo 2º de la Ley de Cortes, modificada por la Ley Orgánica del Estado, núm. 1/1967, de 10 de enero. (BOE núm. 9, de 11 de enero de 1967) Ley 26/1967, de 28 de junio, de Representación Familiar en Cortes. (BOE núm. 156, de 1 de julio de 1967) Decreto 1796/1967, de 20 de julio, por el que se dictan normas complementarias de la Ley de Representación Familiar en Cortes (BOE núm. 183, de 2 de agosto de 1967). Decreto 1906/1971 de 18 de agosto, por el que se convocan elecciones de Procuradores en Cortes representantes de la familia por cada una de las provincias. (BOE núm. 195, de 16 de agosto de 1971)
Electors: 240167
Votants: 79542
Vots obtinguts: 41238
Data elecció: BOE nº 269, de 10.11.1971, página 18057
Data d`alta: 11/11/1971
Data de baixa: 30/06/1977
Data de jura/promesa: 11/11/1967
Professió: Secretario de Administración Local - Agricultor

Dades biogràfiques

Data i lloc de naixement: 10.02.1908 en Riudecols (Tarragona)

Observacions

Observacions: Fecha de alta la de constitución de legislatura. (BOCE nº 1.167, página 28464) Fecha de baja: Por Decreto 1823/1975, de 31 de julio, se prorroga la presente legislatura hasta la fecha indicada (BOE nº 183, de 1 de agosto de 1975) Fecha de juramento BOCE nº 985, página 21062

Signatura: A.C.D. Sèrie documentació electoral

Signatura: A.C.D. Sèrie documentació electoral: 198 nº 2