HistòricDiputats

MESTRE MESTRE , JUAN

Dades generals

Eleccions: 65. Elecciones 16.11.1967
Legislatura: 1967-1971
Apartat: Organización Sindical
Secció: Elegidos
Subsecció: Hermandad de Labradores y Ganaderos. Propietarios y cultivadores directos
Legislació: Apartado d), artículo 2º de la Ley de Cortes, modificada por la Ley Orgánica del Estado, núm. 1/1967, de 10 de enero. (BOE núm. 9, de 11 de enero de 1967) Decreto 1218/1967, de 2 de julio, por el que se regula la representación sindical en las Cortes Españolas Decreto 1818/1967, de 19 de agosto, por el que se convocan elecciones para procuradores en Cortes de representación sindical y carácter electivo
Data elecció: BOE nº 265, de 06.11.1967, página 15226
Data d`alta: 06/11/1967
Data de baixa: 12/11/1971
Data de jura/promesa: 16/11/1967
Professió: Secretario de Administración Local - Agricultor

Dades biogràfiques

Data i lloc de naixement: 10.02.1908 en Riudecols (Tarragona)

Observacions

Observacions: Fecha de alta la de constitución de legislatura. (BOCE nº 983, página 21038) Fecha de baja la de la última sesión de la legislatura. (BOCE. Diario de Sesiones nº 9) Fecha de juramento BOCE nº 985, página 21062

Signatura: A.C.D. Sèrie documentació electoral

Signatura: A.C.D. Sèrie documentació electoral: 193 nº 4