Cercador

Cercador

Ajuda de cerca
Es poden fer dos tipus de cerca:
- Regular: cerca estàndard introduint un text a la caixa de cerca i prement el botó Cercar.
- Facetada: seleccionant alguns filtres disponibles segons la cerca regular feta
 · Categories: Filtro sobre el conjunt d`origens (col·leccions) indexades
 · Paraules Clau: Filtre basat en criteris de cerca específics per col·lecció per facilitar el filtrat de continguts

Sintaxi de cerca
El cercador permet un àmplia gamma d`opcions de cerca.
Per defecte, quan es proporciona més d`un terme de cerca, s`utilitza l`operador OR. és possible modificar aquest comportament mitjançant l`operador AND.

Cerques comodí
El cercador admet cerques amb comodins d`un o de diversos caràcters. Per fer una cerca amb comodins d`un sol caràcter s`utilitza el símbol d`interrogació (?). Per fer un cerca amb comodins de diversos caràcters s’utilitza el símbol asterisc (*).
La cerca amb comodins d`un sol caràcter busca termes que coincideixin amb el caràcter únic reemplaçat. Per exemple, per cercar "congreso" se pot emprar la consulta congreso.
La cerca amb comodins de diversos caràcters busquen 0 o més caràcters. Per exemple, per cercar "congreso” o "congresos" se pot emprar la consulta congreso*. També és possible utilitzar-los enmig de la consulta congr*o.

Cerques difuses
El cercador admet cerques difuses. Per fer una cerca difusa s`utilitza el símbol titlla (~ [Alt+126]) al final d`una consulta d`una sola paraula. Per exemple, per cercar un terme similar en ortografia a "roam" es pot usar la consulta roam ~. Aquesta cerca recuperarà termes com ara "foam" i "roaming".

Cerques de proximitat
El cercador admet la cerca de paraules que estan dins d`una distància específica. Per fer una cerca de proximitat s`utilitza el símbol titlla (~ [Alt+126]) al final d`una frase seguit del nombre de paraules de distància màxima. Per exemple, per cercar "congreso" i "diputados" compresos dins d`un grup de 10 paraules seguides en un document es pot usar la consulta "congreso diputados" ~ 10.

Cerca exacta o cerca de frase
El cercador admet la cerca d`una sèrie de paraules concretes en un ordre determinat. Per fer una cerca exacta s`utilitza el símbol cometa doble (") al principi i al final de la frase. Per exemple, per cercar "congreso de los diputados" es pot usar la consulta "congreso de los diputados".

Operadors booleans
Els operadors booleans permeten que els termes es combinin a través d`operadors lògics. El cercador admet els operadors AND, OR, NOT, + i -. Aquests operadors han d`informar-se en majúscules per tenir efecte.
- OR: l`operador OR és l`operador de conjunció predeterminat. Això significa que si no hi ha un operador booleà entre dos termes, s`utilitza l`operador OR. Aquest operador vincula dos termes i troba un document coincident si hi ha algun dels termes. Això és equivalent a la unió mitjançant conjunts. Per exemple, per cercar "congreso de los diputados" o simplemente "congreso" es pot usar la consulta "congreso de los diputados" OR congreso. La consulta "congreso de los diputados" congreso retornaria el mateix resultat.
- AND: l`operador AND fa coincidir els documents on hi ha tots dos termes en qualsevol part del text. Això és equivalent a una intersecció de conjunts. Per exemple, per cercar documents que continguin "congreso" i "diputados" es pot usar la consulta congreso AND diputados.
- NOT: l`operador NOT exclou els documents que contenen el terme posterior a aquest operador. Això és equivalent a una diferència mitjançant conjunts. Per exemple, per cercar documents que continguin "congreso" però no continguin "diputados" es pot usar la consulta congreso NOT diputados. Aquest operador no es pot emprar amb una consulta d`un sol terme. Per exemple, la cerca NOT diputados no retornarà resultats.
- +: l`operador + força que el terme que segueix estigui en un document. Per exemple, per cercar documents que continguin "congreso" i potser continguin "diputados" es pot usar la consulta + congreso diputados.
- -: l`operador - (similar a l`operador NOT) exclou els documents que conté el terme posterior a aquest operador. Per exemple, per cercar documents que continguin "congreso" però no continguin "diputados" es pot usar la consulta congreso - diputados.